Skip to main content

Vedtægter Løjtland Fællesråd

  • 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Løjtland Fællesråd.

Løjtland Fællesråd har hjemsted på adressen til den til enhver tid værende formand.

  • 2. Formål

Formålet med Løjtland Fællesråd er at være et inspirerende og kreativt forum, der medvirker til at fastholde og fremme Løjtlands interesser.

Det sker ved at

- arbejde for Løjtlands udvikling, sammenhold, identitet og trivsel

- være repræsenteret i offentlige samråd

- informere Løjtlands beboere om initiativer og aktiviteter

- forvalte de midler, der ansøges om og stilles til rådighed for Løjtland Fællesråd

- være paraplyorganisation for foreninger/grupper/enkeltpersoner m.v., men også

- respektere enhver forenings-, gruppes- eller enkeltpersoners ret til ønske om egen forhandlingsret.

Løjtland Fællesråd er en upolitisk forening.

  • 3. Medlemskab

Enhver med hjemsted eller virke på Løjtland, det være sig

- forening, institution, erhverv, enkeltpersoner eller gruppe kan blive medlemmer af Løjtland Fællesråd.

Ved de tre førstnævnte og den sidste kan der vælges en navngiven person eller udpeges en kontaktperson.

Tovholder eller en anden i en arbejdsgruppe skal være medlem.

Tilmelding og udmelding og eventuel eksklusion sker efter nærmere regler, fastsat i bestyrelsens forretningsorden.

Eventuelt betalt kontingent tilbagebetales ikke ved udmelding eller eksklusion.

  • 4. Generalforsamling

Generalforsamlingen er Løjtland Fællesråds øverste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Bestyrelsen sørger for indkaldelse til ordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel.

Indkaldelse sker via hjemmesiden og sociale medier.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal indeholde tid og sted samt dagsorden.

Dagsordenen til en ordinær generalforsamling skal minimum indeholde følgende punkter

1. Valg af dirigent

2. Eventuelt valg af stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning for det forgangne år til godkendelse og bestyrelsens forelæggelse af visioner, projekter og planer til orientering

4. Fremlæggelse af regnskab for sidste år til godkendelse

5. Fastlæggelse af kontingent for visse medlemsgrupper for indeværende år

6. Fremlæggelse af budget for indeværende år til orientering

7. Indkomne skriftlige forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af to suppleanter

10. Valg af en revisor og en revisorsuppleant

11. Eventuelt.

Forslag til det reviderede regnskab, budget indeværende år samt eventuelt allerede indkomne forslag offentliggøres på hjemmesiden samtidig med indkaldelsen.

Skriftlige indkomne forslag, som fremkommer mellem indkaldelsesdatoen og 7 dage før generalforsamlingen holdes, skal offentliggøres på hjemmesiden straks efter modtagelsen.

Valg af bestyrelsesmedlemmer sker for en periode på 2 år. På skift afgår 2 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år.

Bestyrelsesmedlemmerne konstituerer sig herefter på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant sker for 1 år.

Referat fra generalforsamlingen laves inden 2 uger efter, og underskrives af dirigenten, formanden og referenten og offentliggøres derefter på hjemmesiden.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal i bestyrelsen skønner det nødvendigt. Indkaldelse hertil sker på samme måde som ved ordinær generalforsamling. Referat ligeledes.

Der skal altid indkaldes til ekstraordinær generalforsamling når bestyrelsen ikke længere er på 5 medlemmer.

På ekstraordinære generalforsamlinger gælder afstemninger ved simpelt flertal, dog ikke ved §7 og §8. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

  • 5. Bestyrelsen

Bestyrelsen skal altid bestå af 5 medlemmer og 2 suppleanter.  Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af foreningen.

Formanden og næstformanden tegner foreningen både indadtil og udadtil. Hvis formanden eller næstformanden ikke er til stede, kan et andet bestyrelsesmedlem sammen med enten formanden eller næstformanden tegne foreningen.

Formanden, næstformanden og kassereren tildeles fuldmagt til foreningens bankkonti m.v.

Enkeltfuldmagt kan tildeles kassereren til den daglige drift.

Formanden (og i dennes fravær næstformanden) indkalder til og leder bestyrelsens møder.

Sekretæren sørger for, at referater bliver lavet kort efter mødet og offentliggjort på hjemmesiden.

Der afholdes møder efter behov.

Bestyrelsen formulerer sin egen forretningsorden og offentliggør denne på hjemmesiden. På førstkommende møde efter generalforsamlingen skal forretningsordenen gennemgås af den nye bestyrelse, eventuelt revideres, samt underskrives.

Afstemning i bestyrelsen foregår ved simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Forekommer der i årets løb spørgsmål eller opgaver, som ikke er beskrevet i disse vedtægter og i bestyrelsens forretningsorden og en indkaldelse af bestyrelsen ikke tidsmæssigt er muligt, har bestyrelsens formand og næstformand ret og pligt til at tage stilling til disse spørgsmål eller opgaver, mod samtidig straks at informere hele bestyrelsen om den foretagne beslutning og baggrunden herfor.

  • 6. Økonomi

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Løjtland Fællesråds økonomi baseres på et årligt kontingent fra visse medlemsgrupper, fastlagt på generalforsamlingen.

Herudover kan økonomien sikres til drifts- eller investeringsmidler gennem fondsansøgninger, indsamlinger, frivillige indbetalinger, offentlige tilskud m.v.

Løjtland Fællesråd hæfter alene med sin til enhver tid værende formue.

Ingen bestyrelsesmedlemmer, suppleant, revisor eller revisorsuppleant hæfter privat for foreningens økonomi.

Løjtland Fællesråd må ikke stifte gæld.

Løjtland Fællesråds midler indsættes på en/flere konti i et pengeinstitut.

  • 7. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer skal vedtages på en generalforsamling af mindst 2/3 af samtlige stemme berettigede medlemmer. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig med hensyn til vedtægtsændringer eller ophævelse, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med samme forslag på dagsordenen.

Denne ekstraordinære generalforsamling kan afholdes umiddelbart efter den oprindelige ekstraordinære generalforsamling, men skal afholdes senest inden 2 uger efter den første afstemning.

Denne næste ekstraordinære generalforsamling vil være beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

  • 8. Ophævelse

Ophævelse af Løjtland Fællesråd kan kun ske efter de samme regler som er gældende for vedtægtsændringer, §7.

Løjtland Fællesråds formue uddeles af den opløsende generalforsamling til velgørende formål

på Løjtland.

Vedtaget på generalforsamling den 2. marts 2020

Fallesraads logo transp  Hjemmesiden administreres af Løjtland Fællesråd og Lojtland.dk

  Kontakt: lojtland.fallesraad@gmail.com     Webmaster: lojtland@gmail.com