Skip to main content

Referater div.

Fællesrådsmøde den 3. jun 2024

 Fællesmøde Løjtland Fællesråd 

Afbud: Eigil List, Niels Holck, Kent Ravn, Ib Ravn og Ellen Rasmussen. 

 1. Godkendelse af referat: Godkendt 
 2. Valg af ordstyrer: Poul Erik Schallert. 
 3. Meddelser fra Iver: Konstituering af bestyrelsen, Iver Kaack formand, Dan Albjerg næstformand, Poul Jørn Tingleff kassere, Peter Todsen referent, Toni Schmidt referent, Jørgen Hoeck suppleant, Jan Jessen suppleant. 

Ny gruppe optaget i LLF, vandværks grund gruppen er med som ny gruppe. 

Elladere ved Loddenhøj og Skarrev sættes op. De er på 5,7 Kwh. 

Pasning af området ved mindestenen, varetages af kommuen. 

 1. Tilflytter arrangement: 28/9 fra kl 14-16 afholdes der tilflytter arrangement, i forsamlingshuset. Diverse foreninger inviteres til at lave ”reklame”. Der afholdes planlægningsmøde d 2/9. 
 2. Status kommuneplan: Der er ikke rigtig noget nyt. Der ønskes at vi kan få udvalget/forvaltningen, til borgermøde i Løjt. 
 3. Julebelysning: Der er store udfordringer med julelys på solcelle drift. Der arbejdes på at få lavet stik på masterne. Gerhard har undersøgt med producenten af masterne om hvor skrappe krav der var i for hold til montering af stik. Kravene fra producentens side er meget lempelige kontra kommunes krav. Kommunen er blevet konfronteret og der afventes svar. 
 4. Nyt fra diverse grupper: Povl Callesen, foreninger i byen tilbydes at sætte årshjul i fællesbladet. Der afholdes møde om dette 17/9. 

Marianne List, Cafe Frirum kører rigtig godt. Der er sommerafslutning 26/6. 

Jan Jessen, Ringridning var stor succes. Mange unge på pladsen lørdag aften, uden nogen problemer. Nye tiltag, kæphest ringridning. 

Gerhard Kinze, ny trampesti over Ildenbjerg, ny trampesti fra Løjt Sønderskov til Skarrevvej. Stien over golfbanen er ved at blive ryddet af golfbanens folk. Der opstilles advarselsskilte på Tee stederne der krydser stien. Skiltene skal advare om at der er en sti på tværs af banen. 

Jørn Hoeck, Byudvikling, mange af fortovene, nye som gamle, er kørt i stykker af de store entreprenør maskiner. Der er brugt mange millioner på byudvikling. Synd at så meget bliver ødelagt. Der graves til stadighed op flere steder i byen uden ordentlig reetablering. 

Poul Erik Schallert, flagalle, der er ikke det store at berette. 

 1. Emne til årets Landdistriktspris: Der søges forslag til kandidat. Der medfølger 10.000 kr. 
 2. Næste møde: 7/10 2024 
 3. Evt: Jan Jessen, der undersøges om mulighed for at bygge en fælles lade til diverse foreninger på Hundeklem banen. Bl.a. ringridning, by pedeller, stigruppe, flagalle. 
Beretning Generalforsamling 2024

Formandsberetning 2024

Endnu en gang velkommen til alle fremmødte, året 2023 har været en forholdsvis rolig år, hvor der igen har været udfordringer med trafikken i forbindelse med kloakseparering,

Jeg tænker 2024 er det sidste år med de store udfordringer.

Der er blevet lavet en film om Løjt, især omkring turisme, sponsoreret af annonce fra erhvervsliv og foreninger, man kan se link på vores hjemmeside eller på ivoresby.dk

Ved generalforsamlingen i 2023 valgte Povl Callesen at stoppe i bestyrelsen, Dan Albjerg blev valgt, efter konstituering fortsatte Iver Kaack som formand, Dan Albjerg blev næstformand, Poul Tingleff kassere, Peter Todsen og Henriette Fries i best. Toni Schmidt og Jørgen Hoeck som supp.

Vi har afholdt vores møder med tovholder i div. grupper og rep.

For div foreninger, vi tilstræber at afholde møde første mandag i de lige måneder.

Der har været stor aktivitet i div. grupper, der bliver lavet et stort arbejde i alle grupper, desværre kunne vi ikke finde en tovholder til at afholde juletræsfest, så det er sat i bero indtil vi finder en løsning, det er ærgerligt for der har været stor opbakning.

Fællesbladet ved Povl Callesen, der er ni personer i redaktionen, gymnastikafdelingen tager sig af uddelingen og fællesrådets kassere tager sig af regnskabet, regnskabet balancerer med 90000kr, som finaseres af annonceindtægter, kirken og . Fællesbladet udkommer fire gange om året og har forskellige temaer 1.udgave i 2024 var om Løjt lands natur, 2. udgave er turisme på Løjt land, 3. udgave bliver teamet om unge på Løjt land.

Bladets formål er at styrke fællesskabet i Løjt sogn. Give spalteplads til erhvervslivet, institutioner, foreninger, kirke og kultur. 

Stigruppen v. Gerhard Kinze, der bliver brugt tid på at vedligeholde stierne, der er blevet lavet aftale om at vedligeholde stier i menighedsrådets skove, der har været en del væltede træer pga. den blæst vi har haft i efterår og vinter især langs stranden i forbindelse med stormflod d. 21 okt.

Der er en dialog med golfbane omkring stien over golfbane der mangler skiltning både for vandrer og dem der spiller golf.

Der bliver igen i år en guidet tur 2. påskedag, på Barsø som kræver tilmelding, kommer på facebook og stigruppens hjemmeside 

Julebelysning v. Gerhard Kinze, der har været store udfordringer pga. af manglende sol, vi vil gerne at vi kunne tilslutte gadelyset, men må pt. Ikke for kommunen, det er også en stor bekostning ca. 100000kr,der arbejdes på alternative idéer der hvor gadelyset genere, der er sat fire stjerne op som en prøve, vi skulle gerne fortsat have julebelysning i Løjt.

Flagale v. Poul Erik Schallert, bliver flittigt brugt af borger og foreninger, Stenbjerg ejendomme har overtaget den gamle mølle, hvor trailer står, vi har skullet betale 1000kr i leje, som nu bliver sponseret af Stenbjerg ejendomme.

Pedelgruppen v. Ib Ravn, der bliver rengjort og vedligeholdt grønne områder, Løjt lokalhistorie er også galde for deres hjælp.  

Seniorgruppe v. Marianne List, er sat i bero, man ville gerne bygge almen senior boliger ved Margrethegård, men kommune har prioriteret andre steder i kommune, idet der private investorer som bygger her i Løjt.

Cafefrirum v. Marianne List, Cafefrirum Løjt/Genner er et tilbud til pårørende til mennesker ramt af demenssygdom. Det er et projekt Aabenraa kommune har igangsat i 2022-2023, hvorefter det blev overdraget til frivillige i Løjt Kirkeby/Genner. For at pårørende har mulighed for at deltage i et fællesskab med andre, der står i samme situation, kan der også opstå et problem, hvis ægtefællen ikke kan være alene. Derfor tilbyder vi, at han/hun at deltage i en aktivitetsgruppe i samme tidsrum. Der planlægges løbende udflugter og arrangementer i samarbejde med deltagerne. Cafefrirum mødes i Løjt Kultur- og forsamlingshus hver anden onsdag i lige uger, fra kl. 15-17, alt dette blev en mulighed i et fint samarbejde med Løjtland fællesråd, Løjt Senior- og pensionistforening, Genner lokalråd og Menighedsrådet ved Løjt Kirke.

Trafikgruppen v. Dan Albjerg er også lidt i bero pga. af kloakseparering, men det er da lykkedes at få fortov fra Gildegade til Storegade, det var en af vores ønsker til kommunen

Kulturnat v. Kent Ravn, der vil i løbet af 2024 begynde planlægning af kulturnat i 2025, den 13-14 september, som er nummer 25 gang.

Hjemmeside v. Eigil list, loejtland.dk fungere fint husk brug hjemmesiden, der kommer mange oplysninger hvad der sker i Løjt, alle fællesblade ligger også på hjemmesiden.

PT. Er vi ca. 40 personer i div. Grupper nogle bliver nedlagt andre bliver dannet, skulle man have en god ide omkring nye tiltag i Løjt, kan man lave en gruppe under fællesrådet, hvis det er noget hvor kommunen skal inddrages, er det noget 

Referat Generalforsamling 2024

Referat generalforsamling d. 18-3-24

1. Valg af dirigent

Poul Erik Schallert

2. Formandsberetning

Iver Kaack aflagde beretning som er vedlagt.

3. Aflæggelse af regnskab og fastlæggelse af budget.

Poul Jørn var forhindret så Iver Kaack aflagde Regnskab og Budget

4. Fastlæggelse af kontingent

Uændret.

5. Indkommende forslag

Ingen forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Poul Jørn Tingleff blev genvalgt

Henriette Freis ønske ikke genvalg Toni Schmidt blev valgt

Jørgen Hoeck blev genvalgt som supp.

Jan Jessen blev valgt som supp. i stedet for Toni Schmidt

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Genvalg til Svend Åge Nissen og Rasmus Bøgen som supp.

8. Evt.

Iver Kaack fortalte omkring et tilflytter arrangement måske i efter året

Ana Jasmina, Niels Holck, Gerhard Kinze og Iver Kaack holder møde d.22april omkring opstart, der er plads til flere deltager.

Ref. Iver Kaack

 

Fælles møde omkring udvikling af Løjt Kirkeby 4. januar 2024

L Ø J T L A N D   F Æ L L E S R Å D

Notat / ref.      Møde den. O4. 01.24     klokken  19 – 21     Løjt Forsamlingshus

Møde vedr. drøftelse af udviklingsplaner for Løjt Land med baggrund i byrådets beslutning om at indhente forslag til udarbejdelse af ny kommuneplan Oplæg til prioriteringskriterier for udviklingsperspektiver i landdistrikterne.

Tilstede:

Iver Kaack, Dan Albjerg, Toni Schmidt, Povl Callesen, Ellen Rasmussen, Peter Todsen, Michael  Jensen, Børge Bang,  Stefan Jertrum,  Michael Dahl  Jørgen Hoeck. Ref.

Tilmelding til mødet på rådhuset den 8. januar klokken 16.30 er nødvendig. Telefon 21330070 eller nemtilmeld.aabenraa.dk

Nedenstående blev der ved enighed  besluttet at arbejde videre med.

NYE BOLIGOMRÅDER:

Ifgl. oplysninger fra Løjt Vandværk  er der i de seneste 3 år tilsluttet ca. 100 nye enheder. DVS at der i de kommende  10 år vil være behov for 300 – 500 nye enheder / boliger. De nedenfor ønskede arealudlægninger tager udgangspunkt i disse tal.

Tidligere fremsendte brev til Aabenraa kommune  blev drøftet i forhold til udvidelse af nye mulige boligarealer. Det fastholdes at der ikke skal være boliger i det i udviklingsplanen viste  areal øst for Barsøvej.

Der ønskes fortsat at udvidelsen planlægges mod vest på begge sider af Bodumvej og i forlængelse af Visø udstykningen. 

Udstykning mod syd i forlængelse af Brunbjergparken vest for Brunbjergvej med adgang fra nuværende tilkørsel fra Bodumvej

Udstykning langs Nørbyvej. Feks  mod øst  mellem Nørby og Illenbjerg. Vest for Nørbyvej mod Bodumvej. 

Det bemærkes at der stadig er ledige byggegrunde i Visø- og Brunbjergparken.

Areal mod syd i forlængelse af Margretgårdsvej friholdes til offentlige formål som plejehjem, udvidelse af boldbaner og bofællesskab.

Arealet syd for Lykkevej mod Haremosen og Præsteskoven skal friholdes om et særligt frit naturområde  i henhold til udviklingsplanen 2025. Ny boligbebyggelse vil være imod et stort borgerflertal der kom til udtryk i Udviklingsplanen 2025.

TRAFIK:

Det er afgørende at der ikke ved udstykninger, øgede sommerhusbebyggelse og nye arealer til boliger og øvrige aktiviteter skabes yderligere trafikale udfordringer gennem det centrale Løjt. Især Storegade og den smalle Løjt Nørregade der ikke er begunstiget med cykelsti 

Skolegade bør trafiktilpasses. Børn til skole, idrætsanlæg, SFO, brandstation og parkering skaber ofte vanskelige og farlige situationer. Trafikgruppen i forbindelse med byudviklingsplanen har tidligere  udarbejdet forslag. Kontaktperson Dan Albjerg.

Ny vej føring mellem Bodumvej og Nørbyvej i forbindelse med evt. etablering af nyt boligområde. Der skal friholdes grønt areal  mod den nuværende bebyggelse mod Mosevej. Hvis Visøgård ændrer status så afstandskrav til boliger opfylder gældende krav.

DET ÅBNE LAND:

Kommuneplan det åbne land pkt.  1.9.006. F  bør udtages til landområde. Der er ikke behov for at anlægge endnu en campingplads.

Forslag om stiforbindelse fra Nørbyvej over matr. Nr. 98  (10720 kvm.) til Dybvighovedvej og videre til Hunklem ( delvis gammel kirkesti ? )

Grøn kile fra Lerskov / Skølsig over hovedvej E 3 til Rundemøllevej over uopdyrket lavbundsjord til Dybvighovedvej. Let åben træplantning

CENTERBY LØJT KIRKEBY:

Med ny status følger muligheden for at etablere feks. Bibliotek / borgerservice mv. Løjt idrætsanlæg har kommende behov for udvidelse af aktiviteter, bygningsmasse og parkering.

Overvejelse omkring antal pladser på skolen,  børnehaver og SFO i forhold til befolkningsvækst  med henvisning til ovennævnte udstykningsplaner

Fællesrådets OPLÆG TIL DEN KOMMENDE KOMMUNEPLAN feb. 2024

LØJTLAND FÆLLESRÅD     

Løjt Kirkeby den. 06.februar 2024

 OPLÆG TIL DEN KOMMENDE KOMMUNEPLAN

Med baggrund i byrådets beslutning om at indhente forslag til udarbejdelse af ny kommuneplan og oplæg til prioriteringskriterier for udviklingsperspektiver i landdistrikterne, har Fællesrådet for Løjt land ved møder og samtaler med borgere, grundejere, vand- og fjernvarmeværk, idrætsforeningen, pensionistforeningen, øvrige aktører og interesserede samlet nedenstående forslag / ønsker som et samlet oplæg til en del af den kommende kommuneplan for Aabenraa kommune 2025

Yderligere er det en fortsættelse / tilpasning til Løjt Kirkeby ”Sammenhæng på tværs” Udviklingsplan 2015 og indeholder tanker i den af fællesrådet udarbejdede Vision Løjt Land 2020.

 

1.0 NYE BOLIGOMRÅDER:

1.1

Ifgl. oplysninger fra Løjt Vandværk er der i de seneste 3 år tilsluttet ca. 100 nye enheder. F.eks. Vibe husene med 45 enheder.

Med udgangspunkt i den statistik vil der i de kommende 12 år være behov for 300 – 500 nye enheder / boliger. De nedenfor ønskede arealudlægninger tager udgangspunkt i disse tal.

1.2.

Tidligere fremsendte brev til Aabenraa kommune blev drøftet i forhold til udvidelse af nye mulige boligarealer. Det fastholdes at der ikke skal være boliger i det i udviklingsplanen viste areal øst for Barsøvej side 31 nævnt som 3. prioritet.

1.3.

Der ønskes fortsat at udvidelsen planlægges mod vest på begge sider af Bodumvej og i forlængelse af Visø udstykningen. Efter aftale med ejeren af hovedparten af arealernerne mellem Bodumvej og Nørbyvej kan der på sigt åbnes for ændret anvendelse af produktionen på Visø. Det vil give mulighed for at ændre dele af arealet til boligbebyggelse.  Adgang fra hhv. Bodumvej  / Visøvej og Nørbyvej.

1.4.

Udstykning mod syd i forlængelse af Brunbjergparken vest for Brunbjergvej med adgang fra nuværende tilkørsel fra Bodumvej. Eksisterende vej-/sti kan evt. udbygges som adgang til udstykningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1.5. Udstykning langs Nørbyvej. Feks mod øst mellem Nørby og Illenbjerg. Vest for Nørbyvej mod Bodumve

1.6.

Areal mod syd i forlængelse af Margretgårdsvej friholdes til offentlige formål som plejehjem, udvidelse af boldbaner og bofællesskab.

1.7.

De i udviklingsplanens udvidelsesmuligheder benævnt som pkt. 4 mellem Nørbyvej og Rundemøllevej og mellem Rundemøllevej og Dybvighovedvej fastholdes.

Den del af arealet der ejes af Løjt Vandværk kan ikke bebygges. Udstykning 4 a kan umiddelbart ikke bebygges. Nuværende plads til ringridning, cirkus m.v.

Det bemærkes at der stadig er enkelte ledige byggegrunde i Visø- og Brunbjergparken.

1.8.

Arealet syd for Lykkevej mod Haremosen og Præsteskoven skal friholdes om et særligt frit naturområde i henhold til udviklingsplanen 2015. Ny boligbebyggelse vil være imod et stort borgerflertal der ønskede at bevare det landskabelige spor mellem Kirkeby og Kloster.udtryk i Udviklingsplanen 2015.

Det på kortet viste erhvervsområde 1.3.015. (Tidligere Løjt Møbelfabrik) bør ændre status til den faktuelle anvendelse som bolig. 

1.9.

Borgerforslag om opførelse af få sommer / flex boliger på Barsø støttes af Fællesrådet. Forslaget fremsendes direkte fra borgere

2.0 TRAFIK:

2.1.

Det er afgørende at der ikke ved udstykninger, øgede sommerhusbebyggelse og nye arealer til boliger og øvrige aktiviteter skabes yderligere trafikale udfordringer gennem det centrale Løjt. Især Storegade og den smalle Løjt Nørregade. 

2.2

Skolegade bør trafiktilpasses. Børn til skole, idrætsanlæg, SFO, brandstation og parkering skaber ofte vanskelige og farlige situationer. Trafikgruppen i forbindelse med byudviklingsplanen har tidligere udarbejdet forslag

2.3

Ny vej føring mellem Bodumvej og Nørbyvej i forbindelse med evt. etablering af nyt boligområde. Der skal friholdes grønt areal mod den nuværende bebyggelse mod Mosevej. Hvis Visøgård ændrer status så afstandskrav til boliger opfylder gældende krav.

2.4

Etablering af cykelsti fra Bodum til rundkørselen ved Rise Hjarup. 

3.0 DET ÅBNE LAND:

3.1

Det i den gældende kommuneplan under det åbne land pkt.  1.9.006. F bør udtages til landområde. Der er ikke behov for at anlægge endnu en campingplads. Ejer af matriklen bakker op om forslaget og har tidligere fremsendt ønske til Aabenraa Kommune om forholdet.

3.2

Forslag om stiforbindelse fra Nørbyvej over bla. matr. Nr. 98 (10720 kvm.) til Dybvighovedvej og videre til Hundklem ( delvis gammel kirkesti ? )

3.3

Grøn kile fra Lerskov / Skølsig over hovedvej rute 170 til Rundemøllevej over uopdyrket lavbundsjord til Dybvighovedvej. Let åben træplantning. Der er mulighed for dispensation fra generelt skovrejsnings forbud på Løjt Land på trods af at det er beskrevet som en IKKE mulighed. Oplyst fra Aabenraa Kommune.

3.4

Skov plantning fra Lerskov plantage nord for Skølsigvej mod Genner Hoel for af fange Rundemølleskoven og dermed få sammenhæng med vildtreservatet ved Kalvø

4.0 CENTERBY LØJT KIRKEBY:

Med ny fremtidig status som centerby følger muligheden for bla. at etablere feks. Bibliotek / borgerservice mv. Funktioner der tidligere har været i Løjt Kirkeby                                                                                                                   

Løjt idrætsanlæg har kommende behov for udvidelse af aktiviteter, bygningsmasse og parkering.  

                                                                                                                                                                              Side 3 af 4

5.0 Erhvervsarealer

5.1

Arealet på Nørbyvej ved det tidligere LK Byggemarked fastholdes. Evt. på sigt til erhverv. Nuværende autoværksted på modsatte side bevares.

6.0 Generelt

Overalt hvor arealer ændrer status til boligområde er det afgørende at der altid holdes afstand til eksisterende bebyggelse. Der skal etableres grønne bælter.

Det er vigtigt at der anlægges grønne stier der forbindes med det nuværende stisystem i Løjt Kirkeby overalt hvor nye udstykninger planlægges. Generelt forbindelse til stier på Løjt Land.

Overvejelse omkring antal pladser på skolen, børnehaver og SFO i forhold til befolkningsvækst med henvisning til ovennævnte udstykningsplaner skal tilpasses en øget tilflytning

Mulighed for udvidelse af det nuværende plejehjem og ældreboliger på kommunalt areal i forlængelse af Margrethegårdsvej  

                                                                                                                                                                             

Iver Kaack   Formand for Løjt Fællesråd

Nørbyvej 23 Løjt Kirkeby 6200 Aabenraa   Telefon:  29214779   mail:  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Jørgen Hoeck Byudviklingsgruppen i Løjt Fællesråd

Løjt Nørregade 20 6200 Aabenraa Telefon : 6131  5880  mail:  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

                                                                                                                                                                              Side 4 af 4

Fællesrådsmøde 2. oktober 2023

Fællesmøde Løjtland Fællesråd 2. oktober 2023

Afbud: Jørgen Hoeck, Gerhard Kinze, Kent Ravn, Ib Ravn, Povl Callesen.

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

2. Valg af ordstyrer: Paul Erik Schallert.

3. Meddelelser fra formanden: Iver præsenterer Gitte Schrøder Jørgensen. Gitte er den nye leder af

Løjt børnehus. Gitte ønsker et godt samarbejde med Fællesrådet. Iver beretter at Ejgild Lund er gået bort d 22/8. Ejgild har været stort aktiv i diverse foreninger i Løjt, heri blandet også Fællesrådet. Kloak: Asfalt på Lykkevej, Vestervang, Søndervang og Brunbjergvej i ugerne 42-44. Nørbyvej gøres færdig inden der startes op på Nørrevang og Nørregade. Beplantning: Mindesten, Brugsen og forsamlingshus. Den 3 årige vedligeholdelses periode, i forbindelse med byfornyelsen er slut. Kulturnat: Bliver i september 2025. Der nedsættes en lille arbejdsgruppe, til integration af tyske familier. El ladestander på offentlige p-pladser er i udbud. De bliver klar i løbet af 2024.

4. Status på kommuneplan: Opfølgning fra mødet, vi havde 31/7. Der kommer muligvis et borgermøde.

5. Status på film Løjt: Filmen bliver vist. Filmen er ikke offentliggjort. Iver og Eigil har haft filmen til gennemsyn. Film er færdig produceret og færdig klippet.

6. Julefrokost/juletræsfest: Der foreslås at påhæng inviteres med. Bestyrelsen afgøre hvordan julefrokost forløber. Julefrokost afholdes d 4/12. Juletræsfesten hænger lidt, der er ingen der rigtig vil gøre noget. Det er pt ingen juletræfest i 2023.

7. Status Dement gruppe: Kommunen er ude af projektet pr 31/12. Projektansvarlig fra kommunen søger penge, så styregruppen kan fortsætte i 2024. Pengene skal bruges til busture, kaffe og div andre aktiviteter.

8. Nyt fra div grupper: Infrastruktur: ingen planer pt. Pensionister: næste års program under planlægning. Flagalle: Hallen har købt 6 stænger. Stigruppe: pasning af stier på kirkens arealer. Der honoreres med 3000 kr. Stien over golfbanen har været grundlag for et par småkonflikter, mellem spillere og folk på stien. Stien er offentlig. Måske bedre skiltning, at man befinder sig på en golfbane.

9. Næste møde og punkter hertil: Næste møde er d 4/12 kl 18. Der afholdes julefrokost. Der er som udgangspunkt ingen punkter.

Fællesrådsmøde 12. juni 2023

Referat af møde i Fællesrådet den 12. juni 2023

Til stede: Paul Erik Schallert, Marianne List, Ellen Ross Rasmussen, Niels Holck, Dan Albjerg, Iver Kaack, Jørgen Hoeck, Eigil List, Povl Callesen.

Mødeleder: Iver. Ordstyrer: Paul Erik, Referent: Povl

Iver- meddelser
Fællesrådet deltog i børnehaveleder Lars Marlings afskedsreception. Ny leder bliver Gitte Schrøder Jørgensen.
Fællesrådet har fået et tilskud fra Kommunen på 5.000 kr. 2000kr til stigruppen/pedel
Iver genvalgt til Det fælles Udviklingsråds bestyrelse. Der arbejdes for at få flere musikarrangementer til landdistrikterne. Møde med kommunens sundhedsudvalg: Folk bevæger sig for lidt. På aftenens møde var der flere forslag til, hvad vi kan gøre lokalt.

Marianne – Dementgruppe
Der er dannet en styregruppe. Der har været afholdt møde med demente og pårørende i Forsamlingshuset, ca 20 personer. Radiovært Cecilie Hother kommer den 22. august til Løjt som led i opstarten af demensarbejdet i Løjt. Tanken er, at møderne fremover skal holdes således, at de demente er i Forsamlingshusets lille sal, de pårørende i krostuen. De demente skal beskæftiges med ting, de har glæde ved. De pårørende skal tale med hinanden om de ting, der er forbundet med at have en person med demens i familien. Frivillige skal forestå arbejdet. Demente tilbydes et emblem. Byens forretninger informeres.

Eigil List – Nem tilmelding
Nem tilmelding kommer ind som et punkt på Fællesrådets hjemmeside.
Under ”Nem – tilmelding” kan man betale for arrangementer, som Fællesrådet forestår. Denne service indebærer beskrivelse af arrangementet, kørselsvejledning, køb af billet, tilmelding. Køb af billet går ind på Fællesrådets konto.

Povl – Børne- og Ungdomsteater
Formand for Løjt Børne-og Ungdomsteater Jan Duborg Boysen døde ganske uventet i maj måned. Før sin død traf Jan aftale med et københavnsk teater om instruktørhjælp til teaterkursus for børn i SFO begyndende til september 2023. Kurset bliver støttet af midler fra Region Syddanmark og Kulturelt Samråd. Der arbejdes på at videreføre arbejde ved frivillige kræfter.

Iver – Landsbyfilm
Et firma har tilbudt t lave en film om Løjt. Fællesrådet er blevet informeret herom. Firmaet synes at have sponsorer nok. Vi har set eksempler på sådanne film om lokalområder, og indtrykket er godt. Derfor vil vi støtte virkeliggørelsen af filmarbejdet, hvis det bliver nødvendigt.

Eigil – juletræsfest
Forsamlingshuset vil ikke være ansvarlig for juletræsfesten. Lokalet med julerekvisitter skal rømmes. Iver: er det muligt at få en liste over dem, der har hjulpet? Paul Erik: Kunne det være en opgave for andre, gerne unge forældre? Det er dem, der har børnene, der skal tage initiativet.

Dan – Infrastrukturgruppen
Kloaksepareringen går langsom fremad, mange forhindringer. Der er ingen midler fra kommunen til nye fortove. Eigild Lund har været på fotosafari. Der er solgt fire grunde på Åhuses udstykning på Dimen. Børnene fra udstykningen ved Stollig skal ifølge skoleleder Merete Gissel til Løjt skole. Der bliver flere ting at tale om, når der til efteråret skal laves en ny kommuneplan.

Eigil – Forsamlingshuset
Forsamlingshuset renoveres løbende, senest ny belysning og lydplader i lille sal. Udlejning over forventning. Musikgruppe har lejet sminkerummet under scenen. Tilskud fra Nordlys Forsikring, Kommunen og H.P.Hanssens Fond. 

Iver – Landbypedellerne
Fået kontrakt med Kommunen. 17. maj såede O klasse vilde blomster ved forsinkelsessøen for enden af Kromai. Entreprenør Drengsted plantede træer.

Povl – Tilflytter
Der er forslag om en artikel i Fællesbladet med tilflyttede tyske familier. Endvidere forslag om drøftelse i Fællesrådet om et nyt forsøg på at byde tilflyttere velkommen.

Paul Erik – Flagalle
Alle flag sat op ved Grundlovsmødet og ringridningen, op til 200 likes på nettet.  Entreprenør Otto Christensen har doneret rør til ti flagstænger. I Møllen er lejen for opbevaring af flagstængerne gratis.

Næste møder 2. oktober.
Julefrokost 4. december.

Fællesrådsmøde den 17. april 2023

17/4 2023
Fællesmøde Løjtland FællesråD

Afbud:Jeanette Meng Søgaard, Poul Jørn Tingleff, Gerhard Kinze, Kent Ravn, Ib Ravn.

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
2. Valg af ordstyrer: Paul Erik Schallert
3. Meddelelser fra Iver Kaack: Kort Bestyrelsesmøde inden fællesmødet. Bestyrelsen blev konstitueret efter generalforsamlingen. Formand: Iver Kaack, næstformand: Dan Albjerg, kassere: Poul Jørn Tingleff, referent: Peter Todsen, suppleant: Toni Schmidt. Facebook gruppen ”landsbynetværket” er en gruppe for medlemmer af Landdistrikternes Fællesråd, hvor man kan dele viden og erfaring med andre landsbyer, om b.la seniorbofællesskaber, energifællesskaber etc.
4. Evaluering Generalforsamling: God afvikling af generalforsamlingen, med fint fremmøde. Generalforsamlingen blev som sidste år afholdt i fællesskab med Løjt Vandværk.
5. Evaluering tilflytter: Arrangementet blev aflyst. Poul Callesen delte et spørgeskema rundt, for at få en debat i gang om hvad man kan gøre fremadrettet. Der er enighed om at prøve at få arrangementet op og stå igen.
6. Status landsbyfilm: Filmen bliver 100% omkostningsfrit for LLF. Filmselskabet indsamler ca 50.000 kr til produktion og redigering af film.
7. Status dementgruppe: Der er bevilliget 1,2 million af Aabenraa kommune til arrangementer for demente i kommunen. 31/5 er der pinsespisen for demente og deres pårørende, betalt af Aabenraa kommune.
8. Område ved Kromai: Stien mellem Kromai og Nørbyvej reetableres. Der plantes træer og buske. Der etableres blomsterbede.
9. Nyt fra diverse grupper: Stigruppe: 64 personer var med på påsketur 2. påskedag. Julelys: Der er indkøbt 30 nye lyskæder. Trafik: Der etableres et nyt fortov på Brunbjergvej fra eksisterende fortov til Brunbjergparken. Fortovet etableres på østsiden af vejen. Der er et ønske om at få fortov fra Storegade til Gildegade. Der er usikkerhed om der er penge i kommunens anlægskasse til projektet. Juletræsfest: Juletræsfesten afholdes 3/12. Forsamlingshus er bestilt. Forsamlingshuset står for arrangementet og finder tovholdere til div. opgaver. Seniorbofællesskab: De jordprøver der er taget på Margrethegårdsvej har vist sig at være dårligere end først antaget. Domea som skal stå for byggeriet, er ikke nervøs for at bygge. Sagen ligger på forvaltningens bord og der afventes svar. Flagallé: Der er god aktivitet og der ligger nogle bestillinger ud i fremtiden. Der ønskes flere flag ud af Bodumvej. Flere flag er muligvis ikke en mulighed, da traileren i forvejen er belastet af de mange stænger. Pensionistforening: 102 til generalforsamling. Fuld gang i aktiviteter.
10. Næste møde og punkter hertil: 12/6 i Løjt Forsamlinghus, kl 19.
11. Eventuelt: Afskedsreception for Lars Marling, Løjt Børnehus. Der ønskes at give en erkendtlighed. Receptionen foregår 26/5 kl 13-16.

Fællesrådsmøde den 6. februar 2023

Fællesmøde 6. februar 2023 i Forsamlingshuset

Til stede: Iver Kaack, Eigil List, Gerhard Kinze, Toni Schmidt, Dan Albjerg, Niels Holck, Ellen Ross Rasmussen, Peter Todsen, Marianne List, Kent Ravn, Paul Erk Schallert,  Jørgen Hoeck Povl Callesen,

Iver Kaack bød velkommen, særlig til Ellen Ross Rasmussen, formand for Pensionistforeningen.

 1. Dagsorden
 2. Ordstyrer: Paul Erik Schallert. Referent Povl Callesen.
 3. Meddelelser:
  Mobil pay oprettet (bruges bl.a. ved juletræsfest og velkomst arr. for nye i Løjt), 1000 kr. for oprettelse, 50 kr. månedlig afgift, 0,75 kr. pr. transaktion.
  Toni Schmidt indtrådt i bestyrelsen, mens Henriette Friis har orlov. Fællesbladet var indstillet til Landdistriktsprisen, som gik til Bolderslev. Årets landsby blev Kollund
  Flagtrailer bliver stående på Løjt Mølle, årlig husleje 1000 kr. Tilbud om gratis parkering ved Fjernvarmeværket , hvor våde flag nu tørres.
 1. Juletræsfesten - (på grund af Jeanettes fravær bidrog alle til omtalen)
  Jeanette Meng Søgaard havde igen gjort et stort forarbejde. Der herskede en god stemning. Overskud på 2.000 kr.  Brugsen også med til samarbejde fremover. Jeanette har meddelt, at hun ikke kan påtage sig opgaven fremover. Eigil nævner, at Forsamlingshuset ved frivilliges hjælp måske kan påtage sig opgaven. Iver foreslår en gruppe med tovholder under Fællesrådet som i andre sammenhænge. ”Enmandshær” holder ikke længden, der skal være flere (Jørn). Men der var flere (Toni). Kent: Har et netværk, en række foreninger, som han vil kontakte, ligesom han vil rådføre sig med Jeanette. Iver ønsker, at det skal være i Fællesråddets regi, da Fællesrådet er involveret i økonomiske henseende.
 1. Julebelysning – Gerhard Kinze
  Tilfredshed i befolkningen med belysningen. Der har været problemer med de såkaldte 3 D markiser. Men nu er der styr på alle genvordigheder. Fået 30 erstatningskæder. Ved øst-vestvendte gader giver sollyset problemer. Fremover julestjerne på træerne. Materialet opbevares hos Jan Jessen. Birketoft har hidtil sponsoreret juletræerne. Ny sponsor efterlyses.
 1. Åbent hus – Povl Callesen
  Gruppen, der arbejder med det, er Eigil List, Iver Kaack, Paul Erik Schallert og PC. Ønsket er at inddrage tilflyttere til sognet, så hurtigt og godt som muligt. Tilflytterne skal have mulighed for at møde repræsentanter for foreningerne ansigt til ansigt. Derfor indbydes til samvær i forsamlingshuset, og datoen bliver lørdag den 25. marts kl. 14-16. Ønsket er, at vi alle kontakter dem i kvarteret, som vi betragter som nye i sognet og får dem med til vores sammenkomst. Ved denne sammenkomst for alle i familien ønsker vi, at flest mulige foreninger ganske kort præsenterer deres fritidsaktivitet. Vi serverer kaffe og kage, sodavand m.m. og har måske lidt underholdning af lokale kræfter.
  Der er søgt midler af landdistrikt pulje, og vi har fået bevilget, 4000 kr. til bespisning. Eigil lægger velkomstannonce på hjemmesiden.
  Ellen: hvem er de nye? Svarer selv, dem, der endnu ikke er med i fælleskabet. Paul Erik: gå over til din nabo og få dem med, Dan: lige så.  Gerhard: mund til mund. Gerhard: kommunen kunne give tilflyttere noget om Løjt.
 1. Tilbud fra Landsby film -  Iver Kaack
  Koster ikke noget. Varer 3½ min. Filmen bliver vores. Skal omfatte hele Løjt Land. Peter har set den film, der er lavet om Øster Løgum sogn, og den er god. Ellen og Paul Erik: hvem er ansvarlig for økonomien? Det skal vi vide på forhånd. Iver, Eigil og Gerhard holder møde med firmaet for at få en række spørgsmål besvaret.
 1. Generalforsamling - Iver Kaack
  Afholdes den 28. marts i Forsamlingshuset sammen med Vandværket. Samarbejde ud fra ønsket om at få flere til at komme. Toni Schmidt bliver i bestyrelsen som afløser for Henriette Friis.
  Povl Callesen ønsker ikke genvalg. Dan Albjerg tager imod valg til bestyrelsen.
 1. Nyt fra diverse grupper/foreninger
  Trafik  -  Dan Albjerg Sikker skolevej. Har forhørt sig om skolevejen fra udstykningsområdet i Stollig til Løjt Skole. Det forlyder, at skoledistriktet bliver ændret, så det nye boligområde bliver langt ind under Høje Kolstrup skole. Iver: i forsøget på at få økonomisk bedre stilledes børn til Høje Kolstrup. 
  Der er tilsagn om forlængelse af fortovet på Brunbjergvej. Iver: Bump ved Forsamlingshuset rettes af. Peter: Nørbyvejs langvarig lukning ændrer Gennerfolkenes indkøbsvaner.

Forsamlingshus – Eigil List
Succes med udlejning til små grupper. Formanden for Landsbyernes Fælles Udviklingsråd siger på et møde for forsamlingshusene i Løjt, at det for forsamlingshusene drejer sig mere om indhold end om penge, mere kultur i forsamlingshusene.
Der er søgt fondspenge til istandsættelse af lille sal, lyd, skabe væk, nye lamper.

Stigruppe – Gerhard Kinze
Ligger i dvale i vintermånederne. Henvendelse fra kommunen om fremstilling af kort med såkaldte ”cykelknudepunkter”, steder, hvor man kan høre om den pågældende lokalitet. Skiltning hertil.

Fællesbladet – Povl Callesen
Løjt IF er klar til at give Fællesbladet 1.000 kr. pr. blad, så de hver gang kan sætte to, tre artikler og annoncer i. Fra begyndelsen er der blevet arbejdet på at få Idrætsforeningen med. Nu er der ved indtægter fra annoncer og kirken økonomi til 32 sider, måske kan sidetallet øges til 36 sider.

Byfornyelse  - Jørgen Hoeck
Arbejder med at få opsat drikkefontæne på plænen over for Brugsen. Endvidere at få plantet træer, buske og stauder på hjørnet af Østervang og Løjt Storegade, som kommunen betaler. Taler med Jan Jessen om genetablering af trampesti for enden af Kromai. Bypedellerne har i modsætning til stigruppen ingen aftale med kommunen Iver og Ib arbejder på sagen. Gør opmærksom på kommunens kulturpris.

Seniorboliger – Marianne List
I marts-april behandles arbejdsgruppens ansøgning om tilladelse til byggeri på Margrethegårdsvej. Kommunen har foretaget jordbundsundersøgelser. Domea er interesseret i at se resultatet af jordbundsundersøgelserne.

Brandværnet  - Kent Ravn
Ikke noget nyt.

Flaggruppen – Paul Erik Schallert
Ikke meget aktivitet for tiden.

 1. Næste møde og punkter hertil. Næste møde 17. april

Møde den 12. juni. Møde den 2. oktober. Julefrokost den 4. december kl. 18. Evt. juletræsfest d.10. dec.

 1. Eventuelt - Møde om demente. Indkøbsture til Brugsen. Paul Erik og Povl kører. Gerhard og Eigil står bi.
Referat generalforsamling 2023

280323LF

Løjt Kirkeby 28. marts 2023

Referat af Løjt Fællesråds generalforsamling den 28. marts 2023

1. Valg af dirigent.

Paul Erik Schallert

 

2. Evt. valg af stemmetællere.

Der vælges nogle, hvis det bliver nødvendigt.

 

3. Aflæggelse af beretning om Fællesrådets virke i det forløbne år.

Formand Iver Kaacks beretning vedlagt. Beretning vedtaget med applaus.

 

4. Fremlæggelse af regnskab for sidste år til godkendelse.

Kasserer Paul Jørn Tingleff aflagde regnskabet for 2022.  

De samlede indtægter var på 13.000 kr.

De samlede udgifter var på 12.654 kr.

Årets resultat blev dermed 346.00 kr.

Aktiverne er 203.911 kr.

Passiver i alt 203.911 kr.

Regnskabet blev godkendt.

 

5. Fastlæggelse af budget for indeværende år til orientering.

Der regnes med indtægter på ialt 13.000 kr. De samlede udgifter anslås til 15.000 kr.

 

6. Fastlæggelse af kontingent.

Kontingent uændret.

 

7. Indkomne forslag.

Ingen.

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Genvalg af Iver Kaack

Genvalg af Peter Todsen

Nyvalg af Dan Albjerg

Valg af suppleanter.

Genvalg af Toni Schmidt og Jørgen Hoeck.

 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Genvalg af Svend Aage Nissen som revisor.

Genvalg af Rasmus Bøger som revisorsuppleant.

 

10. Eventuelt.

Henvendelse fra Aabenraa Kommune om oprettelse af demensgruppe. Ydes der faglig bistand? Ja, i den godt toårige periode, Kommunen støtter projektet. Møder afholdes, tovholder efterlyses. Bekendtgørelse i Fællesblad og hjemmeside.

Privat investor i Løjt, hvem? Tommy Frandsen går i gang med at bygge 22 boliger på Visøvej  i år.

Kulturnat i 2025, hvilken dato? Bliver det sammen med ringriderforeningen igen? Begge sprgs. tages op af bestyrelsen.

Referent Povl Callesen

Fællesrådsmøde 3. oktober 2022

Referat Løjt Fællesråd- Mandag d. 03. oktober 2022 kl. 19.00

Sted: Løjt Forsamlings- og Kulturhushus

Tilstede: Iver Kaack, Poul Erik Schallert, Jørgen Hoeck, Gerhard Kinze, Marianne List, Eigil List, Jeanette Meng Søgård, Povl Callesen, Niels Holck og Henriette Fries.
Afbud: Peter Todsen, Kent Ravn, Mogens Ravn, Paul Jørn Tingleff, Toni Schmidt, Kim Brydesen, Ib Ravn og Dan Albjerg.

Dagsorden:

1.                  Godkendelse af dagsorden -   Godkendt.

2.                  Valg af ord styrer - Poul Erik Schallert

3.                  Meddelelser (Iver Kaack) - Fællesbladet er indstillet til Aabenraa kommunes landdistrikt pris 2022.

Iver og Jørgen har den 28.september gennemgået byfornyelsesprojektet med entreprenøren og kommunen, hvor fejl og mangler blev behandlet. Storegade bliver lukket igen, da vejen skal have nyt slidelag på.

Iver har været til møde i det ”fællesudviklingsråd” den 27/9. Hovedemnerne var mangel på tilflytning til landsbyerne i Aabenraa kommune – samt udfordring med mangel på mindre boliger til ældre/ og enlige.

4.                  Oplæg v. Kathrine Callesen, 

5.                  Nye tilflytter/ fælle spisning (Povl Callesen) - Povl havde forskellige ideer til hvordan fællesrådet kan understøtte at nytilflytter bliver godt integreret. En af ideerne var at lave en årlig fællesspisning/aften, der inkluderede folkeoplysning/informationer fra foreningslivet.

Andet forslag: Det er oplagt at der på fællesråds hjemmeside er en fane der hedder: Ny tilflyttere.

Opfordring: At lave en bosætnings-arbejdsgruppe. Bestyrelsen nedsætter en gruppe, og Eigil vi gerne deltage.

6.                  Trafik gruppe (Dan Albjerg)

Trafikgruppen har indsendt høringssvar i forbindelse med Aabenraa kommunes mobilitetsplan. Følgende emner er berørt i høringssvaret.

 • Fortov på Brundbjergvej (sidste lomme) til Brundbjergparken.
 • Fortov på Nørbyvej og forbedret cykelsti.
 • Samt trafikforhold i forbindelse med Stollig udstykningen.

Derudover er der kommet en henvendelse omkring nedsættelse af hastighed i Barsmark.

Der bliver opsat El-laderstander ved hallen. Fællesrådet har et ønske om at der bliver opsat en el-ladestander ved Genner Hole.

7.                  Seniorbofællesskab (Marianne List)

Status er pt. at Aabenraa kommunens byråd skal lave en overordnede prioritering af almene seniorbofællesskaber i kommunen. Jørgen Hoech vil gå i dialog med Stenbjerg ejendom om ældre boliger/ mindre boligere ved Christa´s habengut. 

8.                  Fællesblad/ fælles kalender (Povl Callesen)

Povl gav en status på fællesbladet, og økonomien ser pt fornuftigt ud, og de næste fire blade er sikret. Derudover talte vi om en fælles kalender for hele Løjtland. Der kom forskellige input. Summer summarum blev at en kalender var en stor mundfuld, i form af opdatering og vedligehold m.m. Der var et forslag om, at vi laver en fælles begivenhedskalender i facebook.

Der var en diskussion om der skulle indgå politiske indlæg i fællesbladet. Fællesbladet tager diskussionen på et redaktionsmøde, og sammenholder fællesrådets overordnede vedtægter.

9.                  BeaMii local App (Iver Kaack) - Iver orienterede omkring app BeaMii, som en lokal platform.

10.                Fælles højtaler anlæg v. uden døres arrangement (Kent Ravn)

Iver orienterede omkring forslag af indkøb af fælles højtaler. Den generelle holdning var, at vi benytter kommunes grej-bank.         

11.                Nyt fra div. Grupper/foreninger

                      Stigruppen

Der er åbent en ny sti ved Skarrev og Skarhøj http://lojtstier.dk/vandretur26.html

                      Der er pt. 20 personer i stigruppen.

                      Julestjerne

Arbejdsgruppen er ved at gøre klar til opsætning af julestjerner. 3D lab har lavet markiser, så gadelysene ikke forstyrre julestjernernes sensor.                    

12.                Julefrokost/Juletræsfest (Jeanette/Iver)

Fællesrådets julefrokost bliver afholdt tirsdag den 6. december og vi laver en egenbetaling på 100 kr.

18. december 2022 afholdes juletræsfesten. Jeanette stopper som tovholder, og efterlyser en ny.

13.                Eventuelt.

                      Intet

Forslag fra mødet:

Forslag fra Eigil: at der oprettes en gruppe til fondssøgning som kan understøtte initiativer. 

Forslag: Nedsættelse af Bosætningsarbejdsgruppe.

Husk, at benytte Løjtlands fællesråds facebook når der skal reklameres

Fællesrådsmøde 13. juni 2022

Referat Løjt Fællesrådmøde Mandag d.13.6 2022 kl. 19.00

Sted: Forsamlingshus

Tilstede: Peter Todsen, Iver Kaack, Poul Erik Schallert, Mogens Ravn, Jørgen Hoeck, Gerhard Kinze, Dan Albjerg, Marianne List, Eigil List, Kent Ravn, Toni Schmidt og Henriette Fries.

Dagsorden:

1.                  Godkendelse af dagsorden;    Godkendt.

2.                  Valg af ord styrer:    Poul Erik Schallert

3.                  Meddelelser (Iver Kaack), Orienterede om økonomi.

                      Iver fortalte kort om kloak-situationen i løjt.

Etape 1 er næste færdig, slidlaget og overgangene færdiggøres i forår 2023.

Etape 2, Lykkevej er færdig omkring august 2022 og hele etape 2 forventes færdig om et år.

Etape 3 er sat i udbud. Det forventes at etape 3 starter i august 2022.

Kommunen forventer at hele kloak-projektet er færdig i julen 2023.

Der er tidligere blevet nævnt over for kommunen, at Nørregade skal friholdes i turist- og høstsæsonen. Jørgen Hoeck kontakter kommunen vedr. friholdelse af Nørregade i denne periode.

Iver har rykket for drift og vedligeholdelse af pladsen udenfor forsamlingspladsen.

Iver søger en tovholder til senior-madlavning for mænd. Eigil og Dan har meldt sig, til at arbejde videre med koncept.

4.                  Tour de France (Kent Ravn);  Tour de France” gruppen har fået afslag på hele ansøgningen.

5.                  Kulturnat (Kent Ravn); Kent orienterede om kulturnatten, og fortalte at der generelt havde været udfordringer med tilladelserne fra kommunens side. Der var meget positive tilbagemeldinger fra evalueringsmødet, samt at det var okay, at afholde kulturnat og ringridning sammen dag. Dato til næste kulturnat er uge 37 i 2025. 

6.                  Mobilitetsplan (Dan Albjerg) Evt. Trafik gruppe; Dan orienterede om ”mobilitetsmøde” afholdt af Region Syddanmark. Her blev sammenspillet mellem offentlig, samkørsel, deleordninger osv. belyst. Dan appellerede til, at fællesrådet kigger mere på fælleskørsel/deleordning.

Marianne orienterede om, at der vil ske en ændring i bustrafikken på Løjt Land.

Iver orienterede om el-stander på private og offentlige områder. Aabenraa kommune vil gerne have fællesrådets bidrag til placering af lade stander på Løjt Land.

Der blev snakket om forbedret adgangsvej til kirkegården, f.eks. fortov fra SFO til kirkegården, eller en anden løsning.

Der blev nedsat en trafikgruppe: Dan, Eigil Lund, Gerhard, Kent og Iver.

7.                  Seniorbofællesskab (Marianne List); Der er fortaget jordprøver, ellers er der ikke sket noget nyt.

                      Jørgen Hoeck arbejder videre med boliger på ”Løjt Nørregade 12”.

8.                  Fællesblad (Povl Callesen);   Næste blad er næsten udfyldt, dateline den 5. juli.

9.                  El stander Løjt Land (Iver Kaack) Flyttes op til punkt 6.

10.                Skal vi ændre navn fra Løjtland Fællesråd til Løjt Land Fællesråd ; Eigil kontakter Niels Holck

11.                Nyt fra div. grupper/foreninger;   Forsamlingshuset har fået lydplader i loftet.

Stigruppen, næsten alle stier er færdig. Gerhard har kontakte Stenbjerg, og det er stadig tilladt at tilgå udsigtspunktet ved Niels Holk. Der er flere stier i støbeskeen.

12.                Næste møde og punkter hertil;  Forslag: Slet følgende ”indkaldt”.

                      Næste 1. august 2022.

13.                Eventuelt.

                      Forslag at invitere de tre lokale politikker

Referat generalforsamling 2022

Referat Løjt Fællesråd Gernalforsamling

Torsdag d. 28. marts 2022 kl. 19.00

Sted: Forsamlingshus

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

                      Poul Erik Schallert valgt

 1. Evt. valg af stemmetæller

                      Vælges hvis det bliver aktuelt.

 1. Aflæggelse af beretning om fællesrådets virke i det forløbne år

                      Se bilag.

                      Beretning godkendt.

 1. Fremlæggelse af regnskab for sidste år til godkendelse

                      Regnskab 2022 godkendt

 1. Fastlæggelse af budget for indeværende år til orientering

                      Paul Jørgen gennemgik budget 2022.

 1. Fastlæggelse af kontingent

                      Ingen ændring af kontingent.

 1. Indkomne forslag (senest 7 dage før generalforsamlingen)

                      Ingen

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valgt: Poul Jørn Tingleff og Henriette Fries

Valgt suppleant: Toni Schmidt og Jørgen Hoeck

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant

                      Valgt Svend Åge Nissen og suppleant Rasmus Bøgen.

 1. Eventuelt.

                      Iver orienteret om Tour de France og Fællesrådets initiativer i den forbindelse.  

                      Torben forslog at det hedder Løjt Land Fællesråd i 3 stavelser.

                      Der blev talt en del om medlemskab og hvad dette kræver.

Formandens beretning

Endnu en gang velkommen til alle fremmødte, godt at vi er kommet nogenlunde på den anden side af Corona en., Året 2021 var også præget af Corona, vi kom først rigtig i gang efter generalforsamlingen 2021.Ved generalforsamlingen blev der valgt to nye supp. Henriette Fries og Toni Schmidt, efter konstituering fortsatte Iver Kaack som formand, Povl Callesen næstformand, Poul Tingleff kassere, Poul Erik Schallert og Peter Todsen i bestyrelsen.

Vi har afholdt vores møder med tovholder i div. grupper, som vi tilstræber at afholde første mandag i lige måneder. Vores byfornyelses projekt blev færdig 2021, og vi havde indvielse i samarbejde med Aabenraa kommune d. 11 sept. en fin dag, hvor forsamlingshus arrg. morgen kaffe, Løjt børnehus havde åben sammen med brandværn, div. politikerne var på handelspladsen og brugsen serverede mad og musik i telt ved brugsen. Der blev afholdt et valgmøde d. 7 okt. på skolen, der var ikke god tilslutning fra lokal befolkning, men god tilslutning fra politiker, så der blev en god debat.

Som noget nyt afholdte vi julefrokost d 6. dec. med tovholder og medlemmer i div. grupper, med stor tilslutning, så det vil fortsætte.

Der har været aktivitet i div. grupper, desværre har der også været nogle restriktioner pga. Coronaen.

Områdefornyelse/puljegruppen er afsluttet med udgang af 2021 har kørt siden maj 2017 med en pulje på ca 900000kr, det er lykkes at bruge alle pengene på omkring 24 forskellige projekter, som er nævnt i en artikel i fællesbladet.

Flagale v. Poul Erik Schallert, efter der blev åbnet op for fester, har der været en del aktivitet.

Stigruppen v. Gerhard Kinze, der er lavet nye stier og de gamle er blevet vedligeholdt. Vi mistede vores gode ildsjæl fra Barsmark Christian Clausen d.1. dec., der vil blive afholdt minde tur 2. påskedag i Barsmark.

Pedelgruppen v. Ib Ravn, der er blevet rengjort og vedligeholdt grønne områder. De har også brugt noget tid med at hjælpe Løjt Lokalhistorie med rengøringen på Rundemølle.

Julebelysningsgruppen v. Gerhard Kinze, det lykkedes at skaffe penge til 30 ekstra julestjerner, som blev sat op på Nørregade og Nørbyvej.

Byudviklingsgruppen v Jørgen Hoeck, selve byudvikling i samarbejde med Aabenraa kommune er stoppet, men der er stadig et område ved plejehjem og et område ved hjørnet Østervang/Storegade som skal beplantes.

Kulturnat gruppen v. Kent Ravn og Lasse Dam er fuld i gang med planlægning/koordinering af kulturnat som afholdes d. 20-21-22 maj.

Arrangement gruppen v. Jeanette Meng Søgård har stadig været præget af Corona en, juletræsfest blev aflyst i sidste øjeblik, men alligevel lykkedes at lave en god julestemning, idet de kørte julemanden rundt i Løjt med traktor og vogn, med stor succes.

Fars køkkenskole v. Dan Albjerg er kommet godt i gang igen i efteråret.

Seniorbolig fællesskabet v. Marianne List har afholdt to borger møder hvor Domea og kommunen var repræsenteret. Pt. Afventer man svar fra kommunen på det videre forløb.

Fællesbladet v. Povl Callesen, der blev oprettet en gruppe, som i samarbejde med Løjt menighedsråd, vil udgive et fællesblad fire gange om året i hele Løjt sogn, er kommet rigtig godt fra start, har udgivet to nummerer i 2022.

Vores hjemmeside løjtland.dk v. Eigil List fungerer også rigtig godt. Kent Ravn er blevet tilknyttet hjemmesiden, så der er to til at holde styr på hjemmesiden.

Økonomi, i forbindelse med indvielse fik vi et gavekort på 10000kr fra Peben Moldt, som ejer bla. lægehuset, tak for det. Økonomien er ok vi kunne godt tænke os flere medlemmer især fra erhvervs drivende, og foreninger, men private er også velkommende, kontingent er 500kr.

Til afslutning vil jeg gerne sige tak til Tovholder i de forskellige grupper og foreninger, også dem som arbejder i de forskellige grupper, der bliver gjort et stort arbejde i div. grupper, dejligt med så stort et fællesskab, som jeg vil håbe fortsætter fremover, også tak til bestyrelsen. Det er er vigtig vi har godt fællesskab på Løjt Land, som er med til, at Løjt Land er et godt sted at bo, og som er med til at udvikle hele området.

Også tak for godt samarbejde med Genner lokalråd og Genner bugt netværk.

Fællesrådsmøde den 7. februar 2022

Referat Løjt Fællesråd, Torsdag d. 7. februar kl. 19.00 - Sted: Forsamlingshus

Tilstede: Peter Todsen, Iver Kaack, Poul Erik Schallert, Toni Schmidt, Henriette Fries, Kent Ravn, Kim Brydesen, Eigil List, Ib Ravn, Jørgen Hoeck, og Gerhard Kinze
Afbud: Dan Albjerg, Niels Holck, Jeanette Meng Søgård, Poul Callesen, Marainne List

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

 1. Valg af ord styre

Poul Erik Schallert valgt.

 1. Meddelelser (Iver Kaack)

Fællesrådet afholder julefrokost igen i år, dog med egenbetaling.

Godt initiativ med juletræsfest. Det skal afklares hvorvidt juletræsfest skal forsætte. Forsamlingshuset vil ikke være medarrangør mere.

Der kommer et fodgængerfelt ved Netto og skolen.

Der kommer et ” hastighedsmåler-skilt” på Bodumvej ved Brundbjergvej. Flytning af byskilt på Bodumvej, kan pt. ikke lade sig gøre. Politiet mener, at det ikke er bymæssig bebyggelse i området ved Bodumvej. Der kommer dog lys på cykelstien på Bodumvej hen til Visøvej.

Hvis der skal gives gaver i forbindelse med fx fødselsdage, skal de forskellige grupper afholder denne udgift. Hvis man er i tvivl, kontakt formanden.

 1. Område/Hjørnet Østervang/Storegade ?

Det blev drøftet, hvad der skal ske med ”pladsen”.  Ideer var opstilling af bænk, et stort egetræ, vilde blomster eller en stor sten. Iver kontakter kommunen, hvad der kan lade sig gøre. Byparken: Der rodfræses når vejret tillader det og stigruppen fordeler flis ud i området. Der anlægges en sti op til møllen og børnehaven vedligeholder stien.

 1. Tour de France

Kent, Henriette, Toni og Peter forsøger at få et møde med Aabenraa kommune den 21/2.

 1. Kulturnat (Kent Ravn)

20 og 21 maj er der kulturnat og Løjt rindridning.
Fællesrådet arbejder videre med, at lave en fælles stand.

 1. Mobilitetsplan (høring) Evt. Trafik gruppe

Der blev orienteret om, at der var udarbejdet et indspil til kommunens mobilitetsplan.
Vi har talt om, at det vil være en god ide med en trafikgruppe. Marianne List vil gerne deltage.

 1. Seniorbofællesskab

Afventer en drøftelse på kommunalbestyrelsen, hvorvidt kommunen vil større privat/ eller almene boliger.

 1. Fællesblad (Povl Callesen)

Det går godt med fællesbladet. Økonomien er okay, men de mangler annonceindtægt.

 1. Status initiativ pulje (Eigil List)

Eigil har afsluttet initiativpuljen hos kommunen. Alle midler er brugt. Fællesrådet påpegede at økonomistyringen kunne have været bedre. Eigil efterlyser en vedligeholdelsesplan for området over for forsamlingshuset. Han forudser, at området gro til. Iver kontakter kommunen, og tager en snak omkring vedligeholdelse af området. Vi holder fælles generalforsamling med vandværket den 28/3 kl. 19.00.

 1. Nyt fra div. Grupper/foreninger

Stigruppe: har udarbejdet en ny liste over hvem der er ansvarlig for hvilken stier. De er desuden i gang med nye stier. Anden påskedag bliver der tre guideture.

Landsbypedeller: Ib er modtagelig for nye ideer.

Julesbelysning: I 2021 blev der indkøbt 30 nye stjerner – der har dog været udfordringer med indstillingerne af lyset. Gerhard vil undersøge, om en ændret indstilling vil afhjælpe problemet. LAB3D vil hjælpe med at lave ekstra udstyr til julestjernerne.  

Hjemmeside: Kent og Eigil kigger på hjemmeside og Facebook-siden. 

Forsamlingshuset: Nyt initiativ; den lille sal kan nu bookes for 100 kr. pr. aften til små grupper (hvis man er medlem af forsamlingshuset).  Der mangler medlemmer til forsamlingshusets bestyrelsen, Eigil efterlyser nye medlemmer.

Fagallé: Al ok.  

 1. Næste møde og punkter hertil

Næste møde er generalforsamling 28/3 kl. 19.00.

Iver undersøger evt. brandforsikring af vores materiel.  

Fællesrådsmøde 4. oktober 2021

Fællesrådsmøde mandag 4. oktober 2021

Tilstede: Paul Erik Schallert, Iver Kack, Povl Callesen, Eigil List, Dan Albjerg, Toni Schmidt, Niels Holck Jeanette Meng Søgård og Peter Todsen.

Fraværende: Paul Jørn Tingleff, Kim Brydesen, Mogens Ravn, Jørgen Hoeck, Gerhard Kinze, Kent Ravn, Ib Ravn og Henriette Fries.

 1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 2. Valg af ordstyrer: Paul Erik schallert.
 3. Meddelelser fra formand: God indvielse af byfornyelse. Der var rimelig god opbakning fra byen. Preben Moldt gav LLF et gavekort på 10.000 kr. Pengene skulle have været brugt på et arrangement med ”lægehusgruppen”, men Corona satte en stopper for det. Han valgte at give dem til LLF.
 4. Planlægning af valgmøde 7/10 2021: Der er udvalgt 4 hovedemner med tilhørende spørgsmål. Der udvælges 1 person til hvert emne, til at stille et spørgsmål. Jeanette – trafik, Iver – jollehavn, Povl – ældre og Lars Warming – unge og idræt. Peter sørger for at hente vingaver, øl og sodavand i brugsen.
 5. Trafik, hastighedsnedsættelse: Der undersøges ved kommunen om de kan være behjælpelige med, at ansøge politiet om der kan laves hastighedsnedsættelse på udvalgte strækninger.
 6. Seniorbofællesskab: Der arbejdes videre med seniorboliger.
 7. Fællesblad: Det første blad udkommer 1 december. Bladet bliver trykket i Tinglev. Idrætsforeningen står for omdeling 4 gange i året, for 8.000 kr.
 8. Status initiativpulje: Deadline for at søge er 31/12 2021. Der er givet penge til, flagalle, fællesblad, kunststofbane, rydning af krat ved Løjt børnehus, julelys, infotavler og stendige ved forsamlingshuset.
 9. Byparken: Krattet ved Løjt børnehus ryddes efter løvfald. Byskoven er under udarbejdelse, når den skal etableres, betaler ”Fonden efter Markus Jebsen”.
 10. Nyt fra diverse foreninger og grupper: Eigil – Forsamlingshuset: det er gået godt på trods af Corona. Udfordringer for forsamlingshuset, er at de mangler frivillige, til hjælp i dagtimerne, til b.la. begravelser og andre arrangementer. Jeanette – Juletræsfest: afholdes 19/12. Der skal bruges 6-8 ”tovholder”, som kan hjælpe med forskellige praktiske opgave, på nogle små værksteder. Dan – fars køkkenskole: Køkkenskolen starter op igen i løbet af efteråret, med Ninna Haggenau som underviser. Povl C – Børneteater er i gang. Iver – Stigruppen: der er sat bænke op, rundt om den nye sø ved Kromai. De private dagplejer har sponseret et bord/bænkesæt ved søen. Julelys er sat i produktion.
 11. Næste møde og punkter hertil: Næste møde 6/12 2021 kl 18. Ved næste møde afholdes der julefrokost. LLF betaler for platten, ca 140-150 kr pr person. Der er sodavand tilovers fra valgmødet, øvrige drikkevare tager man selv med. Peter sørger for at bestiller platter. Alle arbejdsgrupper bliver inviteret.
 12. Evt: I 2022 kommer Tour de France forbi Løjt Land. Genner lokalråd er i gang med at planlægge nogle aktiviteter. Åbæk efterskole og Knapp´en er også ved planlægge noget, i og med Tour de France kommer forbi dem.
Fællesrådsmøde Mandag d. 16. august 2021

Referat Løjt Fællesrådsmøde Mandag d. 16. august 2021 kl. 19.00

Sted: Løjt forsamlingshus

Tilstede: Peter Todsen, Iver Kaack, Poul Erik Schallert, Toni Schmidt, Henriette Fries, Kent Ravn, Niels Holck, Jørgen Hoeck, Marianne List, Jeanette Meng Søgård, Dan Albjerg og Gerhard Kinze

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

 1. Valg af ordstyrer.

Poul Erik valgt

 1. Meddelelser

Iver fortalte at;

Penge til julebelysning er bevilliget

Penge til indvielse af kultur-og handelstov bevilliget.

 1. Status på indvielse af kultur- og handelstorv

Iver fortalte om programmet for dagen:

Kl. 09.00 Kaffebord i forsamlingshuset,

Kl. 10.00 Indvielse af torvet med taler. Iver byder velkommen og Jørgen Hoeck siger et par ord.

Kl. 10.30 - 14.00 Musik ved Brugsen

Kl. 11.00 Indvielse af legeplads ved børnehuset

Kl. 11.00 – 15.00 Mad ved Brugsen

Kl. 10.00 – 15.00 Politisk debat telte. 

Desuden vil Løjt IF lave et løb.

Dagen før indvielsen kommer den nye bænk.

To do: De eksisterende bænke skal flyttes et par dage før indvielsen.

To do: Der mangler lydanlæg til indvielsen. Iver kontakter kommunen.

To do: Forsamlingshuset stiller talerstol op. Jørgen står for snor og saks. Brugsen vil gerne have hjælp til opstilling af telt.

To do: Marianne tager kontakt med Jyske Vestkysten, så dagen medie dækkes.

To do: Jørgen kontakter kommunen, så pladsen bliver rengjort til dagen.

To do: Iver kontakter kommunen, om det er muligt at få noget op på Infotavlen.

 1. Emner til valgmøde

Iver spørger Poul Orla Jensen om han vil være med til at lave spørgsmål til valgmøde. Henriette, Iver og evt. Poul Orla laver spørgsmål /power points.

Flere forslag til emner:

Udfordring med Sandskærvejen og Barsøvejen

Ingen Borgerrådgiver.

Ældre politik: Hvad vil kommunen, almenboliger eller privat udlejninger.

 1. Seniorbolig fællesskab

Marianne orienterede om borgermøde i morgen (17/8)

 1. Fællesblad

Poul Erik orienterede om bladet. De vil søge fonden til udgivelse af det første blad. På torsdag (19/8) er der møde om bladet.

 

 1. Status på initiativ pulje

Iver orienterede om, at

 • Bænken er godkendt
 • Dige ved forsamlingshuset er godkendt

 

Der er 149.000 kr. tilbage i puljen og der skal søges inden 27. august. Obs. Der skal bruges cirka 30.000 kr. til revision.

 

Iver sender ansøgning om rydning af bypark til initiativpuljen. 

Husk, der skal søges midler til første udgivelse af fællesblad.

 

To do: Iver undersøger muligheden om udsættelse af deadline til initiativpuljen.

 

 1. Byskov

Jørgen orienterede. Arealet/krattet er plejehjemmets og der er indhentet tilbud på rydning af arealet.

 

 1. Nyt fra grupperne

 

Stigruppe ved Gerhard orienterede om, at tur nr. 12 er ryddet. Der er to nye stier på tegnebrættet.

Julebelysning ved Gerhard, budget på cirka 42.000 kr. godkendt (30 nye julestjerner). Gerhard køber oplader.

 

Arrangement gruppen m. Jeanette orienterede om, at det står i stampe fx juletræsfest.

 

Fars køkkenskole ved Dan orienterede om, at Fars køkkenskole starter op igen, dog mangler der frivillige.

 

Toni orienterede om, at der snart kommer en storkerede op i Boiskov.

 

 

Næste møde/ punkter

 

Næste møde er 6. december med efterfølgende julefrokost.

Julefrokosten er for alle, også arbejdsgrupperne. Det er egenbetaling.

Marianne forslog, at Mdr. sang for kvinder skal være en arbejdsgruppe under fællesråd. Dette punkt tages op på næste bestyrelsesmøde.

Forslag til Landdistriktspris – fuglelund.

Infotavler ved Brugsen, 2 x Sandskær og Skarrev. Forslag at Løjtstierne.dk kommer med på tavlen med en QR kode.

Fællesrådsmøde 24. juni 2021

Referat Løjt Fællesråd, Torsdag d. 24. juni 2021 kl. 19.00
Sted: Brandstationen

Tilstede: Poul Callesen, Peter Todsen, Iver Kaack, Poul Erik Schallert, Toni Schmidt, Henriette
Fries, Kent Ravn, Niels Holck, Jørgen Hoeck, og Gerhard Kinze

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden.  Dagsorden godkendt.
 1. Valg af ordstyrer. Poul Erik valgt.
 1. Meddelelser fra Iver Kaack
  Den 24/4-21 var Poul C og Iver til møde i Det Fælles Udviklingsråd. Her blev det drøftet hvad dets rolle var – og hvordan fællesrådene i de forskellige byer, kunne få gang i aktiviteterne efter Corona.  Iver fortalte også, at infotavlerne havde fået ophæng i dette råd – og her ville man arbejde videre med infotavle problematikken.
 1. Byparken v. Løjt børnehus (Jørgen Hoeck)Der arbejdes på  at få etableret en skov ved Løjt Børnehus. Pt var der bekymring omkring tilblivelsen af projektet, da både finansieringen samt at kommunen var dvælende i spørgsmålet om etableringen. Der var dog håb om at projektet kunne realiseres.
 1. Fællesblad/ (Povl Callesen)
  Poul og Poul Erik arbejder for et f llesblad for L jt forenings- og erhvervsliv, skole, kirkenosv. Poul Erik og Poul havde haft m de med menighedsr det, og der var opbakning til at lave et f lles blad – a la Genner nyt. Menighedsr det vil gerne give afkald p  kirkebladet, dog ønsker de at have midtersiderne. Der skal laves tre forsøgs blade, hvorefter bladet skal evalueres. Formål med bladet er, at bidrage til at samle løjt/fællesskabet.
 1. Status for initiativ pulje (Jørgen Hoeck) Julebelysning er godkendt – dog mangler pengene at komme ind på  konto en. Når  pengene er kommet, sættes projektet i gang ved Gerhard.

  Bænken ved det grønne område ved GrilleRiget og kirken bliver betalt af kommunen. Dvs. at der kommer penge retur fra initiativspuljen. Kommunen stiller bænken op og kirken står for vedligeholdelse af bænken.

  Der er givet 230.000 kr. til renovering af stendiget ved forsamlingshuset. Udfordringen er, at diget er i meget dårlig stand, og risikere at styrte sammen. Der er indhentet tilbud hjem på ca. 200.000 kr. til reparation af diget. Det blev forslået, at de sidste penge kunne bruges til yderlige udgifter i den forbindelse.

Seniorbofællesskab (Jørgen Hoeck)
Den 17. august 2021 er der borgermøde. Der arbejdes på  31 boliger til 60+. Pt. arbejder to arkitekter på at designe udenomsarealet/parken.

Indvielse af kulturpark og handelstorv (Iver Kaack) Den 11. september 2021 vil der være indvielse af kulturpark og handelstorv. Stedet er næsten færdigt, dog kan overgangene først laves færdige til næste år,  når jorden har sat sig.

Program for dagen bliver håndteret på  et møde den 28. juni 2021.

Borgermøde politiker 7/10 (Iver Kaack)
Den 7. oktober vil der være vælgermøde til kommunalvalg. Mødet vil finde sted på skolen. Der blev forslået følgende som ordstyre; Jesper Thomas (Poul C kan kontakte ham),
Siegfried Matlok eller Mads Sandemann/ jyske (Henriette kontakte ham)
Emner til borgermøde
”Hvordan vil de sikre Løjt – vugge til krukke”.
Ældre politik:
Hvad har de af planer for ældre i Løjt

 • Herunder eventuel udvidelse af plejehjemmet
 • Seniorboliger

Sikre ungdomsboliger
Sikre skoleveje
Fx mange cykler mellem Genner og Løjt – den nuværende løsning er ikke god nok
Bedre skolevej fra bla. Kromai, Hessel.. og Barsøvej.
Forbedre aktiviteter og faciliteter til de unge
Forbedre idræts faciliteter

Tour de France 2022 (Kent Ravn)
Kommunen har afsat midler til event o.lign. Der kan s ges op til 50.000 kr. – og 75 % af projektets kan dækkes af disse midler. Der er ansøgningsfrist den 5. oktober 21 og 15 feb.
Der blev nedsat et udvalg best ende af Kent, Toni og Henriette – der vil afdække mulighederne for et arrangement eller lign.

Næste møde:
Den 16. august 2021 kl. 19.00
Punkter til dagsorden:

 • Kirketoftens venner
 • Status på  fællesbladet
 • Flytning af byskiltet på Bodumvej


Jørgen Hoeck gjorde reklame for https://www.metropolis.dk/walking-landscapes-aabenraa/

Referat Generalforsamling 2021

Referat generalforsamling Løjtland Fællesråd

7/6 2021

Iver byder velkommen til generalforsamling for LLF.

Gaby Scheel fra Fuglelund Naturcenter, holder et foredrag om hvad de g r og sysler med. Fuglelund Naturcenter er et tilbud for skoler og daginstitutioner. Fuglelund er ejet af Markus Jebsen, han  nsker at udbrede mere naturarealer og har derigennem oprettet en fond, hvor man kan s ge penge til natur projekter.
Ib Ravn spørger om der kan gives et lille sponsorat til en storkerede ved Boiskov børnehave.

 1. Valg af dirigent: Paul Erik Schallert. Der er indkaldt rettidigt til generalforsamling.
 2. Valg af stemmet ller: Kent Ravn og Gerhard Kinze. Der er 21 stemme berettigede.
 3. Afl gning af beretning: Ved formand Iver Kaack. Beretning lagt ind, sendt af Iver Kaack.

Formandsberetning
Endnu en gang velkommen til alle fremmødte, hvor vi omsider kan samles nogle flere i disse corona tider og hvor fremtiden ser lidt lysere ud, efterhånden som vi alle er blevet vaccineret.
Der er ikke blevet afholdt så mange møder som vi kunne tænke os, det første møde blev holdt i bestyrelsen d. 10 juni hvor vi skulle konstituere os. Den nye bestyrelse var Eigil List, Peter Todsen, Povl Callesen, Poul Jørn Tingleff og Iver Kaack. Supp. Poul Erik Schallert og Kim Brydesen.

Eigil List  ønskede ikke at fortsætte som formand og pga. af mangel på tid ville han heller ikke være en del af bestyrelsen. Peter Todsen ønskede ikke at fortsætte som næst formand. Efter konstituering blev Iver Kaack ny formand og Povl Callesen ny næstformand, Poul Jørn Tingleff kasserer, Peter Todsen og Poul Erik Schallert. Supp. Kim Brydesen.
Vi blev enige om at fortsætte med at afholde møder med diverse tovholder i vores grupper, div. foreninger hver anden måned, men pga. af corona har vi kun afholdt to møder d. 24 aug. Og d.7 okt.
Men til trods har der været flere ting der har fyldt i 2020. Byudvikling og kloakering har fyldt meget, til trods for store forsinkelser blev kulturpladsen ved forsamlingshus færdig og handelstorvet er også ved at være p  plads. Kloakering kommer til at fylde meget de næste mange måneder.
En ting der lykkedes i 2020 var at åf julebelysning i Løjt igen, det har tidligere været en opgave der blev udført af den nu nedlagte Løjtland Erhvervs foreningen.
Vi søgte penge ved udviklingspuljen, som bevilgede 42000kr. Løjt smedeværksted lavede en stjerne som Gerhard Kinze havde tegnet og Solar Camp leverede lyskæde som er drevet af solceller.
Der har også været aktivitet i diverse grupper, desværre har der også været stilstand i nogle på grund af restriktioner.

 • Flagale v. Poul Erik Schallert, flagene har været oppe til trods for alt grave arbejde i midt byen.
 • Stigruppen v. Gehard Kinze, der er blevet lavet nye stier og de gamle er blevet vedligeholdt.
 • Pedelgruppen v. Ib Ravn, der er blevet rengjort og vedligeholdt nogle grønne områder.
 • Puljegruppen v. Eigil List, der er kommet nye retningslinjer for 2021 og puljen stopper 31.12.2021.
 • Byudviklingsgruppen v. Jørgen Hoeck, en del møder med kommunen, skulle gerne være færdig 2021
 • Julebelysningsgruppen v.Gerhard Kinze, der arbejdes på at få 30stk ekstra julestjerner opsat, Nørregade og Nørbyvej, vi vil lave en ansøgning til puljegruppen.
 • Kulturnat gruppen v. Kent Ravn og Lasse Dam, kulturnatten er aflyst, flyttes til 20-21 maj 2022 vil blive afholdt sammen med ringridning.
 • Fars køkkenskole v. Dan Albjerg Ingen aktivitet pga. restriktioner var ellers godt i gang inden nedlukning.
 • Arrangement gruppen v. Jeanette Meng Søgård, ingen aktivitet, var også godt i gang med juletræsfest og fredags hyggeaftner, et par timer hvor man kunne spise sammen og lidt underholdning i forsamlingshuset.
 • Seniorboliger v. Marianne List, en nystartet gruppe som arbejder på at få bygget seniorboliger og en fælles park ved Margretegård bagved plejehjem.
 • Økonomi, vi har været s  heldige at f  25343kr fra kulturnatsfonden, som er blevet nedlagt og 10406kr fra erhvervs forening som ogs  er nedlagt. S  økonomien er pt. Ok.

Til afslutning vil jeg gerne sige tak til Tovholder i de forskellige grupper og foreninger, ogs  dem som arbejder i de forskellige grupper, det er dejligt at se så stort et fællesskab, som jeg vil håbe fortsætter fremover, også tak til bestyrelsen. Det er vigtigt at div. foreninger og erhverv støtter op, vi får kun fællesrådet til at fungere når så mange som muligt støtter op om fællesskabet.
Også tak for godt samarbejde med Genner lokalråd og Genner bugt netværk.”

 1. Fremlæggelse af regnskab: Poul Jørn Tingleff freml gger regnskab for 2020.
 2. Fastlæggelse af budget: Poul Jørn Tingleff fremlægger budget 2021. Der forventes et lille underskud.
 3. Fastlæggelse af kontingent: Iver foreslår at kontingentet på 500 kr fastholdes.
 4. Indkomne forslag: Ingen
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er Povl Callesen, Iver Kaack og Peter Todsen. Alle ønsker genvalg. Jørgen Koldby ønsker at stille op. Der er derfor 4 opstillede til 3 pladser. Kort præsentationsrunde af de opstillede. Der er 21 stemmeberettigede. Iver fik 19 stemmer, Jørgen fik 8 stemmer, Povl fik 17 stemmer og Peter fik 14 stemmer. Valg af suppleanter. Der skal vælges 2.


Kim Brydesen er på valg, han ønsker ikke genvalg. Henriette Fries, Toni Schmidt og Jørgen Koldby stiller op til valg. Henriette fik 20 stemmer, Toni fik 12 stemmer og Jørgen fik 9 stemmer.

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant: Nuv rende revisor ønsker ikke genvalg. Svend Aage Nissen er suppleant og ønsker at overtage posten som revisor. Revisorsuppleant blev Rasmus Bøgen.
 2. Evt: Iver Fortæller, at Niels Holck fik i forbindelse med hans pris for ”Landsbyildsjæl”, 10.000 kr, som han har doneret til LLF. Pengene skulle bruges på et projekt som kunne gavne byen. LLF har valgt at bruge pengene på nye højskolesangbøger til forsamlingshuset.

Der arbejdes på at lave et fællesblad for Løjt Land. Det er et håb, at så mange foreninger ønsker være med. Menighedsrådet har ønske om at være med og deles om det økonomiske.

Den 11/9 2021 er der indvielse af ny kulturtorv og handelstorv.
Den 7/10 2021 er der vælgerm de med de opstillede partier. Arrangementet afholdes på Løjt skole.

Referent: Peter Todsen.

Fællesrådsmøde 22. marts 2021

22/3 2021
Løjtland Fællesråd
Tilstede: Iver kaack, Poul Callesen, Poul Erik Schallert, Dan Albjerg, Eigil List, Kent Ravn, Jeanette Meng Søgård, Marianne List, Jørgen Hoeck, Gerhard Kinze, Kim Brydesen og Peter Todsen
Fraværende: Mogens Ravn, Paul Jørn Tingleff og Niels Holck.

 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt.
 2. Valg af ordstyrer og referent. Ordstyrer, Poul Erik Schallert. Referent, Peter Todsen
 3. Meddelser fra formand Iver Kaack. Niels Holck ønsker at donere hans præmie, på 10.000 kr, han fik i 2019, til et velgørende formål/projekt.

Der blev afholdt et onlinemøde 8/2 2021 med gennemgang af regnskab og budget. Der vil i 2021 være budgetteret med et mindre underskud.
Julebelysning- Det lykkedes at få samlet penge ind til produktion og opsætning. Resultatet er blevet positivt modtaget af byens borger.
Årets landsby 2021, blev Hjordkær.
Det nye regnvandsbassin er ved at blive etableret vest for Kromai. Det bliver med et vandspejl på ca 0,8 ha. Der bliver en trampesti omkring bassinet og der arbejdes i, at få noget beplantning også.
Der skal efterfølgende etableres et bassin syd for Lykkevej. Der har været en del utilfredshed blandt borger på lykkevej, som får bassinet tæt på deres grund. De berørte borger har spurgt LLF om hjælp til at kontakte kommune og Arwos, om mulighed for at ændre lidt på beliggenheden af bassinet.
Eigil spørg efter regnskab og budget, Iver svarer, til generalforsamling.

 1. Kulturnat 2021. Kent: Der er afholdt et lille møde i start marts. Hvad gør vi i forhold til Corona??

Flertallet i gruppen ønsker kulturnatten udsat til 2022. Den nye dato bliver 20-21 maj 2022. Det er samme weekend som ringridning. Kent har snakket med formanden for ringridderforegningen, Morten Olsen. Har var meget positiv omkring et fælles arrangement.
Der er stadig et ønske om at holde et eller andet lille arrangement d 11 september, måske lidt ala løjterlig lørdag.

 1. Natur fitness. Iver: Natur fitness har endnu en gang taget kontakt. Kontakten var forholdsvis aggressiv og pågående. De har også taget kontakt til spejderne, Fuglelund og Løjt børnehus. Det virker som et firma der kun vil sætte projekter i gang for at kunne søge penge ved kommunen.
 2. Hjemmeside/Landsbyapp. Hjemmesiden har ikke haft det godt, men er ved at komme på fode igen. Landsbyappen har haft det rigtig dårligt det seneste års tid. Den har mest kun været brugt til kalenderdeling, i og med der ikke har været nogen arrangementer pga corona, er appen sat på standby.
 3. Nye retningslinjer for initiativ pulje. Kommunen vil standardisere alt omkring puljemidler. Derfor skal alle ansøgninger nu godkendes af kommunen.

LLF kan forholdsvis godkende projekter og ansøgninger til og med 30.000 kr.
Løjt børnehus har fået ca 30.000 kr til deres nye legeplads og diverse redskaber.
Idrætsanlægget har søgt om 50.000 kr til kunststofbane. Der arbejdes på, fra anlæggets side, at lave kunststofbane med gummi fra bl.a. gamle bildæk. Der ønskes generelt ikke i LLF, at der bruges
gummi på banen, da det ikke er særlig godt for miljøet. Gummien vil sprede sig ud i naturen med vind og vejr og der vil slæbes en del ud af banen på skoene. Der har i tidernes morgen, blevet indhentet tilbud på flere alternativer, men gummifyld er det billigste. Kunststofbane ønskes bl.a. fordi der efter perioder med regn ikke kan spilles på banerne. Der stilles spørgsmålstegn fra LLF`s side, hvorfor der ikke bruges penge på banen på Hundklem, så der kan spilles der. LLF ønsker at komme i dialog med anlægget om hvad der er af alternativer og om der evt er noget LLF kan hjælpe med.

 1. Seniorbofællesskab. I ca 1 ½ år, har en lille arbejdsgruppe været i gang med at undersøge muligheder for seniorboliger i Løjt. Der er for få ældre/senior boliger i Løjt. Mange vil gerne blive i Løjt når de har solgt deres parcelhus.

Området med seniorboliger skal have en stor fælles have/park i stedet for et fælleshus.
Der er søgt penge ved kommunen, for at få udarbejdet materiale og tegninger til projektet.
Domea Rødekro er meget interesseret i projektet. HAB (Haderslev Andels Boligforening) har også vist interesse.
LLF støtter op og synes det er et godt initiativ.

 1. Informationstavle. Der er sat en info tavle op, ved indkørslen til byen på Bodumvej. Der har igennem en årrække ikke været ønske at få en tavle sat op. Beslutningen er politisk bestemt og har ikke noget med LLF at gøre. Der er dog uenighed, om der er gjort nok fra LLF`s side, om undgå opsætning.


Det koster 500 kr at få en meddelelse eller reklame op på tavlen.
Der ønskes at der skal stå ”velkommen til Løjt” i stedet for ”velkommen til Aabenraa kommune”.
Punktet om infotavlen og dens fremtid, tages op på et senere møde.

 1. Generalforsamling. Generalforsamlingen skal ifølge vedtægter af holdes senest i april.


Skal der holdes virtuel generalforsamling? Der ønskes ikke virtuel generalforsamling.
Generalforsamling udskydes til, når forsamlingsforbuddet/Corona tillader det.

 1. Borgermøde politiker uge 40. Der ønskes et borgermøde i uge 40, med politiker inden det kommende kommunalvalg.
 2. Nyt fra diverse grupper og foreninger. Stigruppen: Der har været stilstand pga corona. Stierne bliver godt brugt, med masser af positive tilbagemeldinger.


Der er foreløbig 2 nye stier i støbeskeen.
Infokanalen har sponseret 5000 kr til stigruppen. Er der mulighed for at lave en app, som gør det hurtigere og lettere at tilgå stierne og info herom?
Kent, Løjt brandværn: Der er øget tilgang af nye medlemmer til Løjt brandværn.
Eigil, forsamlingshuset: Alle arrangementer slut 2020 – juni 2021 er aflyst. Der er på trods af manglende indtægt, lykkedes at komme ud af 2020 med et lille plus.
Flagalle: Begrænset flagning pga corona og vejarbejde i byen. Der skal gennemgås om rørene er til flagene er korrekt placeret, når vejarbejdet er færdigt.

 1. Næste møde og punkter hertil. Næste møde afholdes 7 juni. Der håbes på at vi kan mødes face to face.
 2. Evt. Jørgen Hoeck har fået lavet en folder om de gamle kaptajnsgårde på Løjt land. Folderen vil ligge bl.a. i Brugsen og Rundemølle.
Bestyrelsesmøde 10 juni 2020

Bestyrelsesmøde i Løjt Land Fællesråd.

Løjt forsamlingshus 10/6 20.

Ad 1. Velkomst:  

Velkomst ved afgående forman Eigil List

Ad 2.   Konstituering:

Den nye bestyrelse blev sammensat med følgende personer.

Formand:              Ivar Kock.

Næstformand:     Poul Callesen.

Sekretær:              Eigil List.

Kasser:                   Poul Jørn Tingleff.

Ad 3. Orientering omkring Covi 19 og nyt fra kommunen:

Medsendes som bilag: referat fra seneste DFU møde den 8. juni

Ad 4. Plan over struktur på fremtidige møder.

Der vil på førstkommende bestyrelsesmøde blive besluttet hvordan den fremtidige struktur skal være med afsæt i vedtægterne.

Ad 5. Evt.

Referent: Kim Brydesen.

Generalforsamling 2020

Generalforsamling/Repræsentantskabsmøde

Mandag den 2. marts 2020 kl. 19.00 i Løjt Forsamlings- og Kulturhus - Løjt Nørregade 1, Løjt Kirkeby

 1. Valg af dirigent og valg af referent
 • Dirigent: Erik Sten Boe
 • Referent: Jeanette Meng Søgaard
 1. Godkendelse af stemmeberettigede repræsentanter samt valg af 2 stemmetællere
  • Godkendt
  • Erik Sten Boe og Eigil List
 1. Aflæggelse af beretning om fællesrådets virke i det forløbne år

Formand Eigil List beretter om Fællesrådets arbejde det forløbne år

 • Fællesrådet er måske den mindste forening på Løjt Land, men meget aktiv og indflydelsesrig
 • Fællesrådet har etableret en arbejdsgruppe, som har formået at få en ny lægeklinik til Løjt
 • Byudviklingsarbejdet er en del af Fællesrådet, med både idébearbejdelse, samarbejde med Aabenraa Kommune og uddeling af puljemidler
 • Stigruppen er en aktiv arbejdsgruppe under Fællesrådet, med egen hjemmeside
 • Fællesrådet holder møde hver anden måned
 • Jørgen Hoeck viser billeder af og fortæller om Byudviklingsprojektets fremskridt og samarbejde/forhandlinger med kommunen
 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 • Paul Jørn Tingleff beretter om Fællesrådets budget og årsregnskab 2019, herunder Byudviklingspuljemidler - se bilag
 • Regnskabet er godkendt!
 1. Godkendelse af budget og fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent
 • Budgettet er godkendt!
 • Ingen ændringer til indmeldelsesgebyr eller kontingent
 1. Indkomne forslag, herunder forretningsudvalgets forslag til arbejdsområder i det kommende år

Forslag til vedtægtsændringer: Forslag til nye vedtægter fremlægges på repræsentantskabsmødet

 • Eigil List uddeler, fremlægger og viser ændringsforslag til Fællesrådets vedtægter
 • Vedtægtsændringerne er enstemmigt godkendte og vedtaget!
 • Fokus på ”Vild med vilje” og biodiversitet på fællesområder, grønne områder, grøftekanter og i private haver i Løjt Kirkeb
 1. Valg til forretningsudvalget/bestyrelsen

Fællesrådets nuværende bestyrelse består af:

Formand - Eigil List

Næstformand - Peter Todsen

Sekretær - Ejgild Lund sekretær

Kasserer - Paul Jørn Tingleff kasserer

Poul Callesen, Ivar Kock og Poul Erik Schallert

På valg er følgende: Eigil List, Paul Jørn Tingleff, Paul Erik Schallert, Ejgild Lund (ingen genvalg)

D.d. er valgt:

 • Eigil List
 • Paul Jørn Tingleff
 • Paul Erik Schallert – Suppleant
 • Kim Brydesen – Suppleant
 1. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
  • Ulla Pedersen, Vesterballevej
  • Svend Åge Nissen – Suppleant
 1. Eventuelt
  • Efterspørgsel til en folder for Landsbypedellerne
  • Oplysning om ændringer i planerne vedrørende kloakering og fjernvarme

Refereret af: Jeanette Meng Søgaard

Referat møde omkring ny udviklingsplan for Løjt Kirkeby 24.1.2024

L Ø J T L A N D   F Æ L L E S R Å D

Notat / ref.      Møde den. 24.01,24     klokken  19 – 21     Løjt Forsamlingshus

Det med rødt er tilføjelser og rettelser som aftalt på seneste møde den 24.01.24 og notat fra mødet den. 04.01.24 

Møde vedr. drøftelse af udviklingsplaner for Løjt Land med baggrund i byrådets beslutning om at indhente forslag til udarbejdelse af ny kommuneplan Oplæg til prioriteringskriterier for udviklingsperspektiver i landdistrikterne i fortsættelsae af mødet den. 04.01.24. 24.01.24 og mødet med bla. Carl Johannes Krag den. 16.01.24    

Tilstede:

Iver Kaack, Dan Albjerg, Povl Callesen, Ellen Rasmussen, Peter Todsen, Poul Erik Schallert, Eigil List,  Gerhard Kinze , Mogens Ravn,Martin Paaske, Jørgen Hoeck. Ref.

Nedenstående blev der ved enighed  besluttet at arbejde videre med.

NYE BOLIGOMRÅDER:

Ifgl. oplysninger fra Løjt Vandværk  er der i de seneste 3 år tilsluttet ca. 100 nye enheder. DVS at der i de kommende  10 år vil være behov for 300 – 500 nye enheder / boliger. De nedenfor ønskede arealudlægninger tager udgangspunkt i disse tal.

Tidligere fremsendte brev til Aabenraa kommune  blev drøftet i forhold til udvidelse af nye mulige boligarealer. Det fastholdes at der ikke skal være boliger i det i udviklingsplanen viste  areal øst for Barsøvej.

Der ønskes fortsat at udvidelsen planlægges mod vest på begge sider af Bodumvej og i forlængelse af Visø udstykningen. Efter aftale med ejeren af hovedparten af arealernerne mellem Bodumvej og Nørbyvey kan der evt. åbnes for ændret anvendelse af produktionen på Visø, således at det giver mulighed for at ændre dele af arealet til boligbebyggelse.  Adgang fra hhv. Bodumvej  / Visøvej og Nørbyvej.

Udstykning mod syd i forlængelse af Brunbjergparken vest for Brunbjergvej med adgang fra nuværende tilkørsel fra Bodumvej

Udstykning langs Nørbyvej. Feks  mod øst  mellem Nørby og Illenbjerg. Vest for Nørbyvej mod Bodumvej. 

Det bemærkes at der stadig er ledige byggegrunde i Visø- og Brunbjergparken.

Areal mod syd i forlængelse af Margretgårdsvej friholdes til offentlige formål som plejehjem, udvidelse af boldbaner og bofællesskab.

Arealet syd for Lykkevej mod Haremosen og Præsteskoven skal friholdes om et særligt frit naturområde  i henhold til udviklingsplanen 2025. Ny boligbebyggelse vil være imod et stort borgerflertal der kom til udtryk i Udviklingsplanen 2025.

Det på kortet viste erhvervsområde 1.3.015. (Tidligere Løjt Møbelfabrik) bør ændre status til den faktuelle anvendelse som bolig. 
Borgerforslag om opførelse af få sommer / flex boliger på Barsø støttes af Fællesrådet. Forslaget fremsendes direkte fra borger

TRAFIK:

Det er afgørende at der ikke ved udstykninger, øgede sommerhusbebyggelse og nye arealer til boliger og øvrige aktiviteter skabes yderligere trafikale udfordringer gennem det centrale Løjt. Især Storegade og den smalle Løjt Nørregade der ikke er begunstiget med cykelsti 

Skolegade bør trafiktilpasses. Børn til skole, idrætsanlæg, SFO, brandstation og parkering skaber ofte vanskelige og farlige situationer. Trafikgruppen i forbindelse med byudviklingsplanen har tidligere  udarbejdet forslag. Kontaktperson Dan Albjerg.

Ny vej føring mellem Bodumvej og Nørbyvej i forbindelse med evt. etablering af nyt boligområde. Der skal friholdes grønt areal  mod den nuværende bebyggelse mod Mosevej. Hvis Visøgård ændrer status så afstandskrav til boliger opfylder gældende krav.

Etablering af cykelsti fra Bodum til rundkørselen ved Rise Hjarup. 

DET ÅBNE LAND:

Kommuneplan det åbne land pkt.  1.9.006. F  bør udtages til landområde. Der er ikke behov for at anlægge endnu en campingplads. Ejer af matriklen bakker op om forslaget.

Forslag om stiforbindelse fra Nørbyvej over matr. Nr. 98  (10720 kvm.) til Dybvighovedvej og videre til Hundklem ( delvis gammel kirkesti ? )

Grøn kile fra Lerskov / Skølsig over hovedvej rute 170 til Rundemøllevej over uopdyrket lavbundsjord til Dybvighovedvej. Let åben træplantning. Der er mulighed for dispensation fra generelt skovrejsnings forbud på Løjt Land på trods af at det er beskrevet som en IKKE mulighed. Oplyst fra Aabenraa Kommune.

Skov plantning fra Lerskov plantage nord for Skølsigvej mod Genner Hoel for af fange Rundemølleskoven og dermed  få sammenhæng med vildtreservatet ved Kalvø

CENTERBY LØJT KIRKEBY:

Med ny status fremtidig status som Centerby følger muligheden for at etablere feks. Bibliotek / borgerservice mv. 

Løjt idrætsanlæg har kommende behov for udvidelse af aktiviteter, bygningsmasse og parkering.Overvejelse omkring antal pladser på skolen,  børnehaver og SFO i forhold til befolkningsvækst  med henvisning til ovennævnte udstykningsplaner skal tilpasses befolknings tilvæksten. 
Ahlmannsparken i Gråsten blev nævnt som et godt eksempel lokal bibliotek, borgerservice og andre offentlige funktioner.

Mulighed for udvidelse af ældrecenteret og boliger

Fallesraads logo transp  Hjemmesiden administreres af Løjtland Fællesråd og Lojtland.dk

  Kontakt: lojtland.fallesraad@gmail.com     Webmaster: lojtland@gmail.com