Skip to main content

Løjtland Fællesråd

Kommentarer omkring kommende ny Kommunalplan 2025

LØJTLAND FÆLLESRÅD Løjt Kirkeby den. 06.februar 2024 

OPLÆG TIL DEN KOMMENDE KOMMUNEPLAN 

Med baggrund i byrådets beslutning om at indhente forslag til udarbejdelse af ny kommuneplan og oplæg til prioriteringskriterier for udviklingsperspektiver i landdistrikterne, har Fællesrådet for Løjt land ved møder og samtaler med borgere, grundejere, vand- og fjernvarmeværk, idrætsforeningen, pensionistforeningen, øvrige aktører og interesserede samlet nedenstående forslag / ønsker som et samlet oplæg til en del af den kommende kommuneplan for Aabenraa kommune 2025 

Yderligere er det en fortsættelse / tilpasning til Løjt Kirkeby ”Sammenhæng på tværs” Udviklingsplan 2015 og indeholder tanker i den af fællesrådet udarbejdede Vision Løjt Land 2020. 

1.0 NYE BOLIGOMRÅDER: 

1.1 Ifgl. oplysninger fra Løjt Vandværk er der i de seneste 3 år tilsluttet ca. 100 nye enheder. F.eks. Vibe husene med 45 enheder.  
Med udgangspunkt i den statistik vil der i de kommende 12 år være behov for 300 – 500 nye enheder / boliger. De nedenfor ønskede arealudlægninger tager udgangspunkt i disse tal. 

1.2. Tidligere fremsendte brev til Aabenraa kommune blev drøftet i forhold til udvidelse af nye mulige boligarealer. Det fastholdes at der ikke skal være boliger i det i udviklingsplanen viste areal øst for Barsøvej side 31 nævnt som 3. prioritet. 

1.3. Der ønskes fortsat at udvidelsen planlægges mod vest på begge sider af Bodumvej og i forlængelse af Visø udstykningen. Efter aftale med ejeren af hovedparten af arealernerne mellem Bodumvej og Nørbyvej kan der på sigt åbnes for ændret anvendelse af produktionen på Visø. Det vil give mulighed for at ændre dele af arealet til boligbebyggelse. Adgang fra hhv. Bodumvej / Visøvej og Nørbyvej. 

1.4. Udstykning mod syd i forlængelse af Brunbjergparken vest for Brunbjergvej med adgang fra nuværende tilkørsel fra Bodumvej. Eksisterende vej-/sti kan evt. udbygges som adgang til udstykningen 

1.5. Udstykning langs Nørbyvej. Feks mod øst mellem Nørby og Illenbjerg. Vest for Nørbyvej mod Bodumve 

1.6. Areal mod syd i forlængelse af Margretgårdsvej friholdes til offentlige formål som plejehjem, udvidelse af boldbaner og bofællesskab. 

1.7. De i udviklingsplanens udvidelsesmuligheder benævnt som pkt. 4 mellem Nørbyvej og Rundemøllevej og mellem Rundemøllevej og Dybvighovedvej fastholdes. 
Den del af arealet der ejes af Løjt Vandværk kan ikke bebygges. Udstykning 4 a kan umiddelbart ikke bebygges. Nuværende plads til ringridning, cirkus m.v. Det bemærkes at der stadig er enkelte ledige byggegrunde i Visø- og Brunbjergparken. 

1.8. Arealet syd for Lykkevej mod Haremosen og Præsteskoven skal friholdes om et særligt frit naturområde i henhold til udviklingsplanen 2015. Ny boligbebyggelse vil være imod et stort borgerflertal der ønskede at bevare det landskabelige spor mellem Kirkeby og Kloster.udtryk i Udviklingsplanen 2015. Det på kortet viste erhvervsområde 1.3.015. (Tidligere Løjt Møbelfabrik) bør ændre status til den faktuelle anvendelse som bolig. 

1.9. Borgerforslag om opførelse af få sommer / flex boliger på Barsø støttes af Fællesrådet. Forslaget fremsendes direkte fra borgere 

2.0 TRAFIK: 

2.1. Det er afgørende at der ikke ved udstykninger, øgede sommerhusbebyggelse og nye arealer til boliger og øvrige aktiviteter skabes yderligere trafikale udfordringer gennem det centrale Løjt. Især Storegade og den smalle Løjt Nørregade. 

2.2 Skolegade bør trafiktilpasses. Børn til skole, idrætsanlæg, SFO, brandstation og parkering skaber ofte vanskelige og farlige situationer. Trafikgruppen i forbindelse med byudviklingsplanen har tidligere udarbejdet forslag 

2.3 Ny vej føring mellem Bodumvej og Nørbyvej i forbindelse med evt. etablering af nyt boligområde. Der skal friholdes grønt areal mod den nuværende bebyggelse mod Mosevej. Hvis Visøgård ændrer status så afstandskrav til boliger opfylder gældende krav. 

2.4 Etablering af cykelsti fra Bodum til rundkørselen ved Rise Hjarup. 

3.0 DET ÅBNE LAND: 

3.1 Det i den gældende kommuneplan under det åbne land pkt. 1.9.006. F bør udtages til landområde. Der er ikke behov for at anlægge endnu en campingplads. Ejer af matriklen bakker op om forslaget og har tidligere fremsendt ønske til Aabenraa Kommune om forholdet. 

3.2 Forslag om stiforbindelse fra Nørbyvej over bla. matr. Nr. 98 (10720 kvm.) til Dybvighovedvej og videre til Hundklem ( delvis gammel kirkesti ? ) 

3.3 Grøn kile fra Lerskov / Skølsig over hovedvej rute 170 til Rundemøllevej over uopdyrket lavbundsjord til Dybvighovedvej. Let åben træplantning. Der er mulighed for dispensation fra generelt skovrejsnings forbud på Løjt Land på trods af at det er beskrevet som en IKKE mulighed. Oplyst fra Aabenraa Kommune. 

3.4 Skov plantning fra Lerskov plantage nord for Skølsigvej mod Genner Hoel for af fange Rundemølleskoven og dermed få sammenhæng med vildtreservatet ved Kalvø 

4.0 CENTERBY LØJT KIRKEBY: 

Med ny fremtidig status som centerby følger muligheden for bla. at etablere feks. Bibliotek / borgerservice mv. Funktioner der tidligere har været i Løjt Kirkeby. Løjt idrætsanlæg har kommende behov for udvidelse af aktiviteter, bygningsmasse og parkering. 

5.0 Erhvervsarealer 

5.1 Arealet på Nørbyvej ved det tidligere LK Byggemarked fastholdes. Evt. på sigt til erhverv. Nuværende autoværksted på modsatte side bevares. 

6.0 Generelt 

Overalt hvor arealer ændrer status til boligområde er det afgørende at der altid holdes afstand til eksisterende bebyggelse. Der skal etableres grønne bælter. Det er vigtigt at der anlægges grønne stier der forbindes med det nuværende stisystem i Løjt Kirkeby overalt hvor nye udstykninger planlægges. Generelt forbindelse til stier på Løjt Land. 
Overvejelse omkring antal pladser på skolen, børnehaver og SFO i forhold til befolkningsvækst med henvisning til ovennævnte udstykningsplaner skal tilpasses en øget tilflytning.
Mulighed for udvidelse af det nuværende plejehjem og ældreboliger på kommunalt areal i forlængelse af Margrethegårdsvej 

Iver Kaack Formand for Løjt Fællesråd 
Nørbyvej 23 Løjt Kirkeby 6200 Aabenraa Telefon: 29214779 mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Jørgen Hoeck Byudviklingsgruppen i Løjt Fællesråd  
Løjt Nørregade 20 6200 Aabenraa Telefon : 6131 5880 mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Fallesraads logo transp  Hjemmesiden administreres af Løjtland Fællesråd og Lojtland.dk

  Kontakt: lojtland.fallesraad@gmail.com     Webmaster: lojtland@gmail.com