2(2)[1]

Vedtægter for Løjt Sogns Pensionistforening

§ 1. Navn.

A:
Foreningens navn er: Løjt Sogns Pensionistforening.

B:
Foreningens kontaktadresse følger den til en hver tid valgte formands adresse i Aabenraa kommune.


§ 2. Formål.

A:
Foreningens formål er at samle pensionister/seniorer i området for at varetage deres interesser over for offentlige myndigheder og private institutioner.

Foreningsarbejdet skal skabe en indholdsrig og meningsfuld tilværelse for medlemmerne samt fremme samarbejde og sammenhold med alsidige aktiviteter for medlemmerne.

Foreningen er neutral i religiøse og politiske forhold.

B:
Bestyrelsen bør vejlede sine medlemmer, når disse føler sig ukorrekt behandlet af myndighederne – bl.a. ved henvisning til det lokale folkevalgte Seniorråd.


§ 3. Medlemskreds.

A:
Som aktive medlemmer kan optages enhver, der modtager pension eller er fyldt 55 år.

B:
Som støtte eller passive medlemmer kan alle personer og virksomheder, der ønsker at støtte foreningen optages, disse betaler et nærmere fast årligt beløb.

C:
Passive medlemmer har ikke tale- eller stemmeret og er ikke valgbare på generalforsamlingen.


§ 4. Generalforsamling.

A:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Skal bekendtgøres / annonceres mindst 14 dage før afholdelse.

B:
Generalforsamlingen afholdes i h. t. vedtægternes § 5.

C:
Foreningens sekretær tager referat af mødets forløb. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten og sekretæren.


D:
Til bestyrelsen vælges 7 medlemmer samt 2 suppleanter – 3 medlemmer i lige år plus 1 suppleant og 4 i ulige år plus 1 suppleant - der vælges desuden 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

E:
Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 8 dage efter generalforsamlingen med valg af formand, næst-formand, kasserer og sekretær.
Suppleanterne deltager aktivt i bestyrelsesarbejdet.

F:
Forsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.

Alle valg og beslutninger vedtages med simpelt flertal – og gælder både bestyrelsesmøder og general-forsamlinger – ved stemmelighed bortfalder forslag – på forlangende skal skriftlig afstemning finde sted.

Bemærk de særlige regler for vedtægtsændringer og opløsning – se punkt G nedenfor samt § 11.

G:
Ændringer af nærværende vedtægter kræver vedtagelse på generalforsamlingen med 2/3 majoritet af de fremmødte stemmeberettigede.


§ 5. Dagsorden.

1: Valg af dirigent.

2: Valg af stemmetællere.

3: Bestyrelsens beretning og orientering – til godkendelse - v/ formanden.

4: Forelæggelse af foreningens regnskab – til godkendelse – v/ kassereren.

5: Indkomne forslag – A: fra bestyrelsen – B: fra medlemmerne.
(Skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen)

6: Valg til bestyrelsen – (disse vælges for en periode på 2 år.)
I lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.
I ulige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer.

7: Valg af 1 suppleant til bestyrelsen – (På valg hvert andet år.)

8: Valg af 1 revisor – (På valg hvert andet år.)

9: Valg af 1 revisorsuppleant – (På valg hvert år.)

10: Eventuelt – alt kan drøftes – intet kan vedtages.


§ 6. Ekstraordinær generalforsamling.

A:
Skal afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt – eller når mindst 20 % af medlemmerne ønsker
det.

De, der ønsker indkaldelse, skal – senest 1 (én) måned før forsamlingen ønskes afholdt – indsende
skriftlig motiveret forslag om emnet til formanden.

B: Forslagene må ikke indeholde emner, der strider imod vedtægternes § 2


§ 7. Forenings- og mødeledelse.

A:
Formanden fører foreningens korrespondance og repræsenterer foreningen i alle forhold – han kan sammen med bestyrelsen og med reference til sig selv – udpege andre til at varetage specielle interne og eksterne opgaver – ligesom han indkalder til bestyrelses- og andre møder og leder disse.

I formandens fravær varetages ledelsen af næstformanden.

Der skal afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder om året – eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer an-moder herom.

B:
Sekretæren fører dateret og nummereret referat ved alle møder og fremlægger dette til godkendelse og underskrift for de øvrige bestyrelsesmedlemmer - på næste møde.


§ 8. Bestyrelsens beføjelser og opgaver.

A:
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst yderligere 1 bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen fastlægger udgifternes størrelse ved - rejser – kredsmøder – kurser og kongresser m.v. – samt møde- og repræsentations- og anden godtgørelse.

B:
Ved gældsætning eller køb af fast ejendom, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Foreningen hæfter alene for sine forpligtelser med foreningens formue.
Det påhviler således ikke foreningen eller bestyrelsesmedlemmer nogen personlig hæftelse.

C:
Den valgte kasserer sørger for alle ind- og udbetalinger og fører skriftligt regnskab med bilag herfor.
Kassereren skal desuden - til godkendelse - aflægge det reviderede regnskab på de ordinære general-forsamlinger samt på bestyrelsesmøderne orientere om foreningens økonomi.

Regnskabet følger kalenderåret.

D:
De valgte revisorer har ret til at foretage uanmeldt revision.
Ved revision bør formanden være til stede.


§ 9. Udelukkelse af foreningen.

Skønner bestyrelsen, at et medlem modarbejder foreningens interesser, kan den udelukke vedkommen-de.
Udelukkelsen skal endelig afgøres på førstkommende generalforsamling, hvor begge parter har ret til at fremføre deres synspunkter.


§ 10.Tilslutning til hovedorganisation.

Foreningen kan tilslutte sig en hovedorganisation. Dette skal dog forelægges generalforsamlingen
til godkendelse ved almindelig flertal.

 

§ 11. Opløsning.

A:
Opløsning af foreningen skal være godkendt af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 1 måneds mellemrum.
På begge møder skal 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemme for opløsningen.

B:
Hvis foreningen opløses, påhviler det den siddende bestyrelse at varetage de tiloversblevne økonomiske midler samt drage omsorg for, at alle dermed forbundne forpligtelser er/ bliver afholdt.

C:
En tiloversbleven formue skal anvendes til sociale formål eller deponeres til eventuel oprettelse af en ny forening.

D:
Protokoller / referater eller andre skriftlige dokumenter samt revideret regnskab skal enten afleveres til et lokalt arkiv / Byhistorisk arkiv eller lign.

 


Ændret ifølge generalforsamlingsbeslutning den 10 marts 2016.

 


Dirigent: Jørgen Kannerup

 

Bestyrelsen: Vagn Gram Eva Christensen Ulla K-Pedersen

 

Birgit Hansen Emmy Schmidt Karl Fr Paulsen


Birthe Jacobsen