Vedtægter for Kulturnatfonden 2000

§ 1 Navn
Fondens navn er Kulturnat 2000 Fonden.
Fonden er en forening, med hjemsted på Løjt Land i Aabenraa Kommune.

§ 2 Formål
Fonden har til formål at skaffe og uddele midler, som støtter almen kulturel interesse på Løjt Land.
Uddeling kan ske til enkeltpersoner, foreninger, virksomheder samt offentlige institutioner.

§ 3 Stiftere
Foreningens stiftere er:
Løjtland Erhvervsforening
Komiteen bag Kulturnat 2000

§ 4 Økonomi
Foreningen får midler via tilskud fra for eksempel Kulturnat arrangementer, fra foreninger og enkeltpersoner, der ønsker at støtte foreningens formål.

§ 5 Ledelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen er selvsupplerende.
Fællesrådet og Løjtland Erhvervsforening bør være repræsenteret i bestyrelsen
Foreningen tegnes af bestyrelsen, og alle økonomiske transaktioner herunder uddeling af midler skal godkendes af bestyrelsen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er mødt frem.
Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder efter behov, dog mindst et møde hvert år.
Bestyrelsen er pligtig til af føre forhandlingsprotokol efter hvert møde.
Alt arbejde for bestyrelsen er ulønnet

§ 6 Regnskab
Foreningens regnskab følger kalenderåret. Første gang fra stiftelsen til udgangen af år 2001.
Bestyrelsen drager omsorg for, at regnskabet opgøres således, som ordentlig regnskabsførelse tilsiger.
Regnskabet aflægges senest 1. april, og offentliggøres på fondens hjemmeside.
Revisor udpeges af bestyrelsen.

§ 7 Rettigheder
Der er ikke tillagt stifterne særlige rettigheder. Stifterne kan søge fondens midler på lige vilkår med andre ansøgere.

§ 8
Ændringer af nærværende vedtægter samt opløsning af foreningen i utide, kan alene ske hvis mindst 3 medlemmer af bestyrelsen, samt mindst 1 af fondens stiftere stemmer for det.
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder egenkapitalen Fællesrådet.
Disse vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling 2. november 2000,
Vedtægterne er senest ændret på Generalforsamlingen i april 2013.

April 2013.