Referat møde 12.6.2017 i Fællesrådet

Dato: 15. juni 2017

logo-image

Referat

Forretnings udvalgs møde i Fællesrådet 12. Juni 2017
Afholdes: Jagtstuen på Visø

Fremmødte: Keld, Gunda, Jeanette, Peter, Kim, Eigil, Karl Erik, Iver og Rasmus

Dagsorden
1. Meddelelser fra Formandskabet

2. Opdatering af Kommune tilbagemeldinger/afgørelse herunder nyt omkring byudvikling

Ad 2: Fremsendt forslag fra Visø gård omkring udkørselsforhold ved Bodum vej i forbindelse med det nye boligområde. Det ønskes at forholdene om oversigt tilgodeses.

3. Aktuelt fra Sekretariat og Løjtland

intet specielt

4. Status for byudviklingsplan for Løjt

Økonomien er endelig på plads, godkendt i alle instanser.

Kommunens projektleder er ved at sammensætte en kommunal styregruppe der skal tage sig af projekt Byudvikling i Løjt. Projektleder er stadig Anna Clausen. Fra vores lokale styregruppe deltager Eigil og Jørgen Hoeck i den kommunale styregruppe, primært som observatører.

Projektet forventes igangsat i august måned.

Der er pt. Ingen afklaring omkring kloakering i Løjt, men byudviklingen fortsætter upåagtet, der vil dog kunne ske tilpasning i tidsplanerne.

5. Opdatering fra Grupperne ved aktuelle tovholdere

-Der ønskes fra flagalle gruppen at der kan skaffes flere chauffører, til traileren, som kan bruges som afløsere når det faste mandskab ikke kan. Der søges efter chaufører på facebook.

De frivillige brandmænd blev foreslået, og Iver mente godt det kunne lade sig gøre hvis de blev varslet og spurgt i god tid.

Kim orienterede på stigruppens vegne om, at de er i fuld gang med etablering af en ny sti bag ved Løjt hallen.

5. Aktuel information

-Orientering fra Løjt skole omkring opstart af ”Gåbus projekt”

 Det forventes at projektet starter lige efter sommerferien.

5. Diverse foreninger

Umiddelbart intet at bemærke

6. Eventuelt.

7.Næste møde dato

Dato for nyt møde enten d 28/8 og 11/9. Eigil sender indkaldelse på  Doodle som alle bedes besvare