Årsberetning for 2012

Den 14. februar 2013, blev der afholdt Generalforsamling i Lojtland.dk Fonden.
Regnskab for 2012 blev gennemgået og godkendt. Foreningen går ud af 2012 med et overskud på 209 kr. Det meget lille overskud fremkommer ved, at foreningen har overført 20.000 til Kulturnatfonden. Beløbet er trukket på kassebeholdninge og bogført som en udgift i regnskabet.
Efter indstilling fra bestyrelsen besluttede generalforsamlingen, at formue ud over nødvendig driftskapitat igen i 2013 skal overføres til Kulturnatfonden. Kassereren sørger for det fornødne.

Eventuelt
Generalforsamlingen tog orientering vedr. teknik og besøg til efterretning.
Aktivitetslisten blev gennemgået. Bestyrelsen fortsætter arbejdet jf. aktivitetslisten.