Årsberetning for 2011

Den 3. februar 2012, blev der afholdt Generalforsamling i Lojtland.dk Fonden.
Regnskab for 2011 blev gennemgået og godkendt. Foreningen går ud af 2011 med et overskud på godt 20.000 kr. Det betyder, at den tidligere formue kan henstå som driftskapital og at årets overskud stort set kan udbetales jf. vedtægterne.
Generalforsamlingen besluttede efter indstilling fra bestyrelsen at der overføres kr. 20.000 til Kulturnatfonden. Kassereren sørger for det fornødne.

Eventuelt
Generalforsamlingen tog orientering vedr. teknik og besøg til efterretning.
Aktivitetslisten blev gennemgået. Bestyrelsen fortsætter arbejdet jf. listen. Det overlades til bestyrelsen at afgøre i hvilket omfang foreningen skal indgå i samarbejde med andre foreninger om nye aktiviteter.